Založ si blog

Blog č. 50- Seniori

Blog o vnímaní seniorov v čase pandémie

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme vnímania seniorov v čase pandémie. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Rozhovor týždňa. Táto relácia bola odvysielaná 12. novembra 2021 s moderátorom Ondrejom Rosíkom a jeho hosťom Ivanom Štefancom, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu.

                Seniorov je čoraz viac. Európsky parlament z tohto dôvodu stojí pred výzvou. Ľudí nad 65 rokov je 20 %. Odhaduje sa, že tento podiel bude narastať a tým budú narastať aj náklady. Na druhej strane seniori sú pre spoločnosť prínosom, majú svoje vedomosti a skúsenosti, ale potrebujú mnohé produkty a služby.

Otázka č. 1- Akú máte vlastnú skúsenosť so združením kresťanských seniorov?

                Je to naozaj tak. Pre hosťa je to prirodzene. Hosť dovŕšil 60-ku a chcel pomôcť kamarátom- seniorom.  Sú jemu blízke hodnoty, na ktorých je postavene toto združenie. V mnohých kolegov z toho združenia aj poznal hosť osobne. Pre neho sa to stálo prirodzenou súčasťou jeho práce. Podľa hosťa aktívne starnutie je aj vtedy, keď si starší vymieňajú skúsenosti s mladšími.

Otázka č. 2- Dá sa povedať, že aj vy sa zapajáte, tým, že nielen prijmate, ale aj odovzdáte vedomosti?

                Presne tak, snaží sa o to. Staršia generácia má využiť svoje schopnosti na poučenie mladých. Keď sa sklbia aktivity mladých a starých, tak to vždy dobre môže dopadnúť. Platí to aj pre podnikanie, platí to aj pre kultúrne podujatia. Má s tým hosť veľmi dobré skúsenosti. Moderátor dodal, že nie vždy existuje to platí, niekedy medzi mladou a starou generáciou nevznikne puto. Hosť má osobne jednu veľmi peknú skúsenosť. Hosťa zavolali študenti jedného gymnázia na diskusiu. Na jeho veľké prekvapenie boli tam aj seniori z blízkeho seniorského klubu. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, veľmi dobre to fungovalo. Poznanie bolo v tom, že mladí a starí nemajú až tak ďaleko od seba. Nakoniec sa dozvedel, že to robia pravidelne, že to nebolo len pri tejto príležitosti, keď hosť tam bol pozvaný a prišiel. To hosťa veľmi teší, že sú aktivity, ktoré prišli od školy k seniorom.

Otázka č. 3- Čo je to vlastne strieborná ekonomika?

                Strieborná ekonomika je označenie, kde veľkú časť spotreby obyvateľstva tvoria seniori. Strieborná ekonomika je o využití tohto dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku. Keďže starší ľudia majú strieborné, šedivé vlasy, preto sa ujalo označenie strieborná ekonomika. Je to súbor všetkých činnosti, do ktorých seniori prispievajú alebo aj činnosti, z ktorých čerpajú. V našej spoločnosti je to faktor spotreby, ktorý sa v priebehu života človeka mení. Kúpna sila ľudí vo vekovej kategórii 60+ sa postupne mení. Mení sa štruktúra aj spotreby aj výdavkov v porovnaní s ľuďmi, ktorí sú ešte v aktívnom veku. Z hľadiska spoločenských potrieb sa v striebornej ekonomike  vytvára tlak na kvalitu zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, ale aj na rôzne špecializované produkty a služby. So zvyšujúcom sa zdravotnou starostlivosti a tým pádom zvyšujúcim sa vekom v spoločnosti sa zvyšuje počet ľudí v dôchodkovom veku. Títo ľudia sú ešte ekonomicky aktívny a môžu prispievať do ekonomiky svojimi radami a vedomosťami. Štruktúra ľudí sa bude meniť a bude viac a viac starých ľudí. Na Slovensku sme zaznamenali prelom, kedy je starších ľudí  nad 65 rokov viac ako mladších ľudí nad 18 rokov. Index starnutia sa prehupol cez jednotku. Čím viac bude percento starších ľudí nad 65 rokov vyššie tým budú témy striebornej ekonomiky viac v spoločnosti rezonovať.

Otázka č. 4- Máme na Slovensku komplexný prístup ku starším ľudom? Vidíme na Slovensku snahu o väčšie venovanie sa k starším ľudom alebo zaostávame v tomto smere?

                Hosť si myslí, že v tomto smere máme veľa, veľa doháňať. Je pravdou, že zloženie našej spoločnosti sa mení. Na Slovensku máme podľa hosťa zariadiť nezávislejší spôsob života pre starších ľudí. V opačnom prípade by hrozilo riziko ich vylúčenia. Z tohto dôvodu potrebujeme komplexný pohľad na starnutie v spoločnosti. Na Slovensku hosť vidíme problém v rozštrienosti vládnych programov, ktoré síce dobre, ale sa riešia príliš izolovane. Hosťovi chýba jednotný sociálny a zdravotný systém pre seniorov.

Otázka č. 5- Čím môžu byť pre spoločnosť seniori užitočný?

                Seniori sú nositeľmi unikátnych vedomostí, zrúčnosti a znalosti. Nie všetko sa dá naučiť v škole. Z veľkej časti čo sa učíme je počas aktívneho života a dospejeme ku tomuto poznaniu až v seniorskom veku. Tieto skúsenosti môžu starí ľudia odovzdávať nielen v rodinnom prostredí, ale môžu toto odovzdávanie preťaviť do práce, tým, že budú koučovať mladých ľudí. Samozrejme význam seniorov sa bude zyyšovať aj  v samotnej ekonomike. Ďalším aspektom je využitie seniorov v podnikaní. Tu veľmi dobré budú rodinné podniky, kde môžu veľmi dobre spolupracovať mladší a starší ľudia. Staršia generácia je významnejšia svojim príspevkom vzhľadom na ich skúsenosti.

Otázka č. 6- Je dlhodobý trend v Európe, že počet seniorov rastie?

                Je to dlhodobý trend v Európe, ale treba povedať, že tempo tohto trendu je na Slovensku oveľa rýchlejšie. Len v Portugalsku a v Španielsku je starnutie obyvateľstva rýchlejšie ako na Slovensku. Práve rok 2018 bol prelomový z hľadiska starnutia. Podiel seniorov prvýkrát prevýšil podiel detí. Detí bolo 15,7 %, seniorov nad 65 rokov 16,4 %. Na 100 detí pripadlo 102 seniorov nad 65 rokov. To je trend, ktorý sa ďalej prehlbuje a v roku 2060 sa odhaduje, že na 100 osôb v produktívnom veku bude pripadať až 50 seniorov. To bude mať vplyv na dôchodkový systém, ale aj na celkový systém sociálneho zabezpečenia.

Otázka č. 7- Aké sú riziká starnutia obyvateľstva?

                Základný tlak bude na dôchodkový systém, ktorý bude potrebné ešte viac reformovať ako bol reformovaný. Budeme musieť vytvoriť viacpilierový systém. Do neaktívneho veku si ľudia musia viac šetriť na dôchodok. Teraz systém bol tak nastavený, že ľudia v aktívnom veku sa skladali na dôchodky. Jednoducho pri tomto demografickom vývoji je to neudržateľné. Potrebujeme motivovať viac zamestnávateľov, aby im prispievali na dôchodky. Vo vyspelých krajinách je to bežné, že na dôchodok sa myslí počas aktívneho života. Každý zamestnávateľ stimuluje zamestnancov, aby si šetrili. Ďalšou témou okrem tlaku na dôchodkový systém je zdravotná starostlivosť.    Samozrejme seniori majú iné potreby v rámci zdravotnej starostlivosti. Mali by sme podľa hosťa vymyšľať nápady ako sa k tejto novej situácii prispôsobiť. Z tohto dôvodu je potrebné využiť prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti.

Otázka č. 8- Môže dopomôcť k zníženiu tempa starnutia aj zvýšenie pôrodnosti u detí?

                Áno hosť súhlasí, treba podporovať rodiny s cieľom, aby zvýšili pôrodnosť. Je téma, ktorá má 3 oblasti. Prvou oblasťou je motivácia ľudí, aby sa im oplatilo mať detí, druhou oblasťou je samozrejme práca, aby živitelia rodiny mali kde pracovať. Tí, ktorí sú zamestnaní, tak sa im bude znížovať percento daní, ktoré platia. Treťou oblasťou je otázka bývania. Mladé rodiny okrem toho, že chcú mať prácu, tak chcú mať strechu nad hlavou. To je otázka najomných bytov. Máme najmenší počet nájomných bytov na hlavu v Európskej únii. To sú otázky, ktoré sú kľučové pre budúcnosť. Týmito otázkami sú práca, bývanie a podpora rodinných prídavkov. Treba sa snažiť, aby ľudom aj ekonomicky sa oplatilo mať deti. Mladé rodiny tiež nie sú v ľahkej ekonomickej situácii. V poslednom čase napr. Francúzko urobilo pekné zmeny v tejto oblasti.

Otázka č. 9- V akom stave je dôchodková reforma na Slovensku?

                Dôchodkové reformy na Slovensku idú správnym smerom. Zatiaľ hosť sleduje, že vládna koalícia sa na tom dohaduje. Osobne hosť považuje návrhy za pozitívne, aby sa motivovali deti. Hosť verí, že tieto zmeny sa podaria aj presadiť. Hosť vidí veľké množstvo zmien, ale nevidí žiadnu realizáciu. To dohadovanie trvá veľmi veľmi dlho a to je zodpovednosť vládnej exekutívy.

Otázka č. 10- Aká je v tejto otázke úloha samospráv? Majú samosprávy nejaké možnosti ako pomôcť v tejto situácii?

                Určite áno, samosprávy majú významnú úlohu. Významnú úlohu zohrávajú aj vo využívaní európskych prostriedkov. Táto téma rezonuje aj na európskej pôde, rezonuje v Európskom parlamente. Napríklad tento rok prijali správu o starnutí Európy. Všetky návrhy sú na stole, aby sa zlepšili podmienky pre seniorov. Hosť nemôže zabudnúť ani na Fond obnovy a odolnosti, kde sú vyčlenené veľké, milardové prostriedky.

Otázka č. 11- Vidíte nejaké príležitosti napríklad v oblasti služieb?

                Určite áno. Seniori majú špeciálne potreby nielen pri zdravotnej starostlivosti, ale aj pri doprave. Dnes sa uvažuje o podporných systémoch v autách, kde sa budú kompenzovať znížené reakcie u seniorov. Strieborná ekonomika otvára obrovské množstvo možnosti pre všetky oblasti hospodárstva. Je to najmä o zlepšení služieb pre seniorov. Hosť si myslí, že so zlepšenými službami pre seniorov sa bude zlepšovať kvalita života.

Otázka č. 12- Máme na Slovensku určité know-how, ktoré môžeme ponúknuť v zahraničí?

                Slovenským špecifikom je rozšírená sieť Centier voľného času, kde sa nielen môžu socializovať, ale aj učiť sa nové veci. Toto je priestor pre spomínanú viacgeneračnú spoluprácu. To je niečo čo nemajú mnohé krajiny. Hosť si myslí, že v tomto sa môžu učiť aj od Slovenska.

Otázka č. 13- V čom sa my môžeme inšpirovať zo zahraníčia?

                Hosť si myslí, že v zahraničí sú na tom lepšie v oblasti lepšieho zapojenia seniorov do života v spoločnosti jednak sa to týka  ich zvýšenej mobilite. V Nemecku a Rakúsku majú mnohé rekreačné služby špeciálne pre seniorov, ktoré sú inšpiratívne aj pre Slovensko. Zapojenie seniorov z hľadiska legislatívy je omnoho lepšie a v tejto oblasti sa podľa hosťa je potrebné zlepšovať.

Otázka č. 14- Je potrebné, aby sa seniori vzdelávali? Má Univerzita tretieho veku nejaký význam?

                Má význam a hosťa teší každý záujem seniora o vzdelávanie. Pretože to znamená, že sú aktívni a že majú chuť sa stále niečo nové učiť. Na Slovensku aj v celej Európe je dobre, že existujú Univerzity tretieho veku. Je veľmi skvelá správa, že na pôde Európskeho parlamentu sa podaril schváliť aj Európsky program Erasmus+ aj pre dôchodcov. Seniori môžu na polroka vycestovať na partnerskú univerzitu. Hosť rád povzbudzuje každého záujemcu. Záujem o túto aktivitu je pomerne veľký. Univerzity tretieho veku mali obmedzené kapacity, čo sú podľa hosťa pozitívne správy.

Otázka č. 15- Vidíte nejaké zmeny v otázke práce pre seniorov?

                Na jednej strane hosť počúva také názory od mladých, že seniori zaberajú miesto  ale na druhej strane počúva názory od seniorov, že ich nechce nikto zamestnať pre vek. Počul to od mladých seniorov nad 50 rokov, že majú ťažké možnosti sa zamestnať. V tejto legislatíve sa podľa hosťa dá urobiť zmena, zmena v Zákonníku práce. Stretol sa so zamestnávateľmi, ktorí prijali do práce 50-ročných a nikdy nebanovali a mali z nich osoh ešte 15 rokov. V pracovnej disciplíne sú oveľa zodpovednejší ako mladšie ročníky. Treba povedať, že vplyvom vojen vznikli silné populačné ročníky. Podľa hosťa je dôležité ľudom predlžiť mladosť aj v staršom veku. Mnohé štúdie dokazujú, že vyšší rozvoj v spoločnosti je vtedy, keď sa do spoločnosti vtiahnu seniori. Podnikanie seniorov je podľa hosťa dôležité. V rámci legislatívy je podľa hosťa dôležité upravovať pracovné právo. Treba okrem pracovnoprávnej legislatívy využívať viacej digitálne možnosti. Práve pandémia nás naučila, že sme sa viac presunuli do digitálneho sveta a je dôležité, aby boli vyčlenené prostriedky na vzdelávanie seniorov v digitálnych zručnostiach, pretože to vytvára určite lepšie možnosti pre ich zamestnanosť.

Otázka č. 16- Vidíte nejaké projekty v Európskej únii zamerané na seniorov?

                Európsky parlament podporuje všetky projekty podporujúce seniorov. Ide hlavne o projekty zamerané na  zabezpečenie rovnoprávnosti v prístupe k práci a úradom. Od 2001 funguje platforma s názvom Age, ktorá združuje seniorské organizácie.

Otázka č. 17-Je možné, že Slovensko bude mať finančné prostriedky na podporu seniorov v budúcnosti?

                Z fondu obnovy je určené veľké množstvo finančných prostriedkov na zlepšenie zdravotníctva a na zlepšenie sociálnych služieb. Treba povedať, že aj na digitalizáciu aj seniorov. Treba povedať, že fond obnovy je trochu špecifický. Je kľúčové si tieto zmeny uvedomiť, aby sme tieto financie získali. Hosť bude rád, keď tieto zmeny budú v prospech ľudí.

Otázka č. 18- Organizujete viacero seminárov na podporu striebornej ekonomiky?

                Organizujú ich pravidelne a chcú to organizovať aj do budúcnosti. Dôležité je, aby sme počuli hlasy odborníkov s cieľom zlepšiť postavenie seniorov na Slovensku. Diskusia bola s takými hosťami ako docent Pálenik, ktorý sa venuje téme striebornej ekonomiky dlhodobo alebo bola tam hostka Holečková, ktorá hovorila o viacgeneračnej spolupráci. Pán Pálenik hovoril, aká je dôležitá reforma zdravotného a dôchodkového systému. Pán Mach poukázal na trend zrýchleného demografického  vývoja na Slovensku, že je rýchlejší ako v Európe. Dokonca sú také predpovede, že sa 4- násobí počet ľudí nad 80 rokov. Na jednej strane to je dobrá správa, že ľudia sa dožívajú vyššieho veku, na druhej strane to vytvára tlaky na dôchodkový systém. Témy budú rozoberať aj ďalej s expertami. Hosť bude rád, že sa na projekte bude participovať čo najviac ľudí. Závery tejto konferencie budú prenášať do spoločnosti, aby sa verejnosť oboznámila so závermi konferencie. Budú vytvárať tlak aj na legislatívu      

Blog č. 84- Deti a vojna

09.05.2022

Deti a vojna V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Deti a vojna. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 30.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským [...]

Blog č. 83- Strach a podoby strachu

19.04.2022

Blog o strachu a jeho podobách V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme strachu a jeho podôb. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná 16.apríla 2022 o 21.05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej stálym hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

Blog č. 82- Spracovanie informácii mysľou

06.04.2022

Blog o duševnom spracovaní myšlienok V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme duševného spracovania myšlienok. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Slovensko a relácia Emotikony. Táto relácia bola odvysielaná dňa 2.apríla 2022 o 21:05 s moderátorkou Martou Jančkárovou a jej hosťom vysokoškolským pedagógom a psychológom Mironom Zelinom. [...]

RNC,  Republikánsky národný výbor

Sídlo výboru republikánov evakuovali z dôvodu zásielky ampuliek s krvou. Boli určené pre Trumpa

22.05.2024 23:10

Bezprostredne nebolo známe, či s doručenou krvou prišli nejaké osoby do kontaktu a ani to, komu patrila.

čln, dunaj, maďarsko

Motorový čln, ktorý narazil do výletnej lode na Dunaji, riadil opitý muž

22.05.2024 21:50

Maďarská polícia našla jedného z piatich nezvestných po tragickej zrážke motorového člna s výletnou loďou.

NATO, Ukrajina

Weimarský trojuholník: Nemecko, Francúzsko a Poľsko chcú byť základom obrany Európy pred Ruskom

22.05.2024 21:10

Nemecko, Francúzsko a Poľsko sa chcú stať hnacou silou európskeho bezpečnostného rámca, ktorý by dokázal odolávať hybridným hrozbám Ruska.

budova TASR tlačová agentúra SR

Poslanci zvolili troch nových členov Správnej rady Tlačovej agentúry SR

22.05.2024 20:56

Poslanci zvolili odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie a odborníka v oblasti žurnalistiky.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 151467x
Priemerná čítanosť článkov: 1782x

Autor blogu

Kategórie