Založ si blog

referát č. 55- Komunikácia

Komunikácia

Slovo komunikácia pochádza z latinského slova comunikatio- prenos informácii.

Definícia komunikácie:

V širšom zmysle slova: výmena informácii

V užšom zmysle slova: rozhovor

Komunikačný kanál je cesta akou sa uberajú informácie.

Komunikačný šum je situácia, keď sa príjemca informácie viac sústreďuje na prenos informácie a menej sa sústreďuje na obsah informácie 

Definícia komunikácie

Komunikácia je vzájomný prenos informácii medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi alebo medzi skupinou ľudí.

 Spoločenské komunikovanie sa delí na 2 systémy a to:

Zvukový systém: je systém komunikácie prostredníctvom hovoreného slova alebo zvukov hudby  

Obrazový systém: je systém komunikácie prostredníctvom obrazov vo výtvarnom umení

Účastníci komunikácie sú

 1. Vysielač komunikácie (autor): je osoba, ktorá spravidla začína komunikáciu napr. v školskom prostredí je vysielačom komunikácie spravidla  učiteľ.  
 2. Príjemca komunikácie( adresát) : je osoba, ktorá spravidla odpovedá na komunikáciu vysielača komunikácie napr. v školskom prostredí príjemcom komunikácie je spravidla žiak.

Formy komunikácie:

 1. Monológ: je predhovor jednej osoby, ktorá sa rozpráva sama so sebou.
 2. Dialóg: je predhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami alebo medzi skupinou osôb.

Druhy komunikácie

 1. Jednosmerná komunikácia je to komunikácia bez spätnej väzby, je to jednostranný monológ   
 2. Dvojsmerná komunikácia  je to komunikácia so spätnou väzbou, spočíva vo vysielaní signálov oboma zúčastnenými stranami
 3. Verbálna komunikácia:  sprievodným javom sú verbálne prejavy

Verbálne prejavy sú hovorené slovo, intonácia hlasu, sila hlasu, stavba viet, vhodné žartovanie , používanie páuz, písomný prejav  

 • Neverbálna komunikácia: sprievodným javom sú neverbálne prejavy
 • Vertikálna komunikácia:  je komunikačný tok medzi manažmentom a zamestnancami, komunikácia z vyššej funkcie na nižšiu funkciu 
 •  Horizontálna komunikácia: uskutočňuje sa medzi riadiacimi zamestnancami  na rovnakej funkcii, napr. komunikácia skladníka so skladníkom, účtovníka s účtovníkom atď.
 • Diagonálna komunikácia- uskutočňuje sa medzi riadiacimi zamestnancami na rôznej funkcii napr.  komunikácia skladníka s účtovníkom, komunikácia personalistu so skladníkom atď.
 • Paraverbálna komunikácia- týka sa síce trochu komunikácie, ale skôr súvisí s tým čo tvorí jej kontext, pozadie
 • Interpersonálna komunikácia: je to typ komunikácie, ktorá sa uskutočňuje pri priamom styku  

Druhy neverbálnej komunikácie

 • Mimika- do mimiky patria radosť, smiech , plač, smútok
 •  Gestikulácia- sú to sprievodné pohyby spojené s oznamovaním účelu
 •  Haptika- reč podania ruky, dotyku napr. pôsobenie tepla, chladu a tlaku ruky
 •  Kinezika- reč pohybov tela
 •  Reč očí a pohľadov
 •  Proxemika- je komunikácia spojená s približovaním alebo vzdialovaním sa jedného človeka od druhého človeka
 •  Posturika- fyzické postoje, držanie tela
 •  Paralingvistika-  vyjadrovanie sa tónom reči
 •  Neurovegenatívne reakcie sú napríklad červenanie sa, potenie sa, rýchle dýchanie, trasenie rúk        
 •  Oflaktorika : venuje sa pôsobeniu pachov a vôni v komunikácii
 •  Kolorika: venuje sa pôsobeniu farieb v komunikácii
 •  Grafika: do grafiky patria ľudské produkty a rukopis, je typickým neverbálnym produktom, pohyb pri písaní odráža bezprostredný vnútorný svet pisateľa
 •  Vizika- venuje sa pôsobeniu zrakových vnemov v komunikácii
 •  Fonika- venuje sa pôsobenie zvukových vnemov v komunikácii   

Literárna komunikácia zahŕňa vznik literárneho diela a jeho pôsobenie na príjemcu

Čitateľ literárneho textu  je účastníkom literárnej komunikácie

Druhy informácii

Kognitívne informácie: sú to informácie, ktoré slúžia na rozvoj vedomosti

Príklad na kognitívnu informáciu: Odpisy je peňažné vyjadrenia opotrebenia dlhodobého majetku  

Afektívne informácie: sú informácie, ktoré slúžia na rozvoj postoj, názorov

Príklad na afektívnu informáciu:  Podľa môjho názoru by si mala ísť k psychológovi, podľa môjho názoru by si mala obliecť bundu, lebo vonku fúka

Regulatívne informácie: sú to informácie, ktoré sú zamerané  na organizovanie

Príklad na regulatívu informáciu: Táto porada v našom podniku  sa uskutoční 1.6. 2021 o 9:30

Medzi komunikačné zručnosti patria:

 1. Čítanie: je to zrakové chápanie textu
 2. Počúvanie: je to  sluchové chápanie textu
 3. Písanie:  je to spájanie zrakového a sluchového chápania textu
 4. Rozhovor:  spočíva v tematickom nadväzovaní otázok a odpovedí medzi odosielateľom a príjemcom
 5. Predvádzanie: je to činnosť pri ktorej niečo alebo kohosi predstavujeme a deje sa to najmä v divadelnom priemysle
 6. Pozorovanie: má blízko k počúvaniu a predvádzaniu, príjimateľ pozoruje veci v ich skutočnej podobe
 7. Prežívanie: patrí k vnútorným aktivitám prijímateľa
 8. Objavovanie: spočíva v existencii problému a jeho hľadaní problému
 9. Hodnotenie diela: vyskytuje sa rozličnej forme, môže to byť aj prerozprávanie diela

Komunikatívnosť znamená schopnosť komunikovať, schopnosť fungovať  pri komunikácii

Komunikatívny prístup sa využíva pri výučbe cudzieho jazyka v našich školách     

 Prezentácia je oboznámenie sa s textom

Precvičovanie je práca s textom

Vzťahy zamestnancov na pracovisku sa delia na:

Horizontálnu komunikačnú sieť- sú to vzťahy medzi zamestnancami navzájom

Vertikálnu komunikačnú sieť- sú to vzťahy medzi nadriadeným a podriadeným

Medzi štýly komunikácie patria:

 1. Konvenčný štýl komunikácie- vzniká pri náhodnom stretnutí nadriadeného a podriadeného
 2. Konverzačný štýl komunikácie- vzniká pri vzájomnej výmene názorov a informácii
 3. Operatívny štýl komunikácie- je vyznačovaný stručnosťou a jasnosťou pri vyjadrovaní
 4. Osobný štýl komunikácie- komunikácie sa mení z oficiálnej na priateľskú komunikáciu

 Funkcie komunikácie:

 1. Informatívna funkcia: predpokladá, že manažér vie jasne a zrozumiteľne sformulovať informáciu
 2. Inštruktážna funkcia: predpokladá, že manažér vie sformulovať tak pokyny, že si tieto pokyny vedia osvojiť zamestnanci
 3. Persuázna funkcia: predpokladá, že manažér vie presviedčať svojich zamestnancov  relevantnosťou svojich požiadaviek
 4. Motivačná funkcia: predpokladá, že manažér  vie motivovať svojich zamestnancov  
 5. Kontrolná funkcia: predpokladá, že manažér vie poskytnúť svojim zamestnancom spätnú väzbu
 6. Emotívna funkcia: predpokladá, že manažér vie svojim zamestnancom  dať priestor na vyjadrenie určitých myšlienok, názorov, postojov
 7. Sebapoznávacia funkcia: predstavuje schopnosť sebareflexie manažéra

Medzi  úlohy komunikácie patria:

 1. Vymeniť medzi komunikujúcimi čo najviac informácii
 2. Prenášať oznámenia medzi komunikujúcimi
 3. Nájsť dôvod komunikácie
 4. Nájsť miesto komunikácie
 5. Nájsť čas komunikácie
 6. Dohodnúť si postavenie komunikujúcich

 Kodóvanie komunikácie – výber štýlu v akom bude komunikácia podaná

Dekódovanie komunikácie- individuálne pochopenie informácie

Spätná väzba- je to reakcia príjemcu na podanú informáciu

Najčastejšie chyby odosielateľa komunikácie

 1. Tichá reč
 2. Zlá artikulácia
 3. Rýchle alebo zložité hovorenie
 4. Nezrozumiteľná reč
 5. Neudržiavanie očného kontaktu

Najčastejšie chyby príimateľa komunikácie

 1. Nepozornosť
 2. Egocentrizmus
 3. Skákanie do reči
 4. Mlčanie
 5. Neudržiavanie očného kontaktu

Medzi najčastejšiu chybu v komunikačnom kanáli patria rušivé vplyvy z vonkajšieho prostredia

Medzi najčastejšiu chybu v samotnej informácii patrí, že informácia je nejasná, nezrozumiteľná na vek, schopnosti príjmateľa

Zásady úspešnej komunikácie

Nosným pilierom úspešnej komunikácie je aktívne počúvanie

Medzi ďalšie zásady úspešnej komunikácie patria:

 1. Obmedzenie kritiky
 2. Pokoj
 3. Trpezlivosť
 4. Empatia
 5. Pozornosť voči neverbálnym prejavom
 6. Neposudzuj, kým komunikácia nie je určená
 7. Vyčlenie času na počúvanie

blog č.10- blog o pracovnom pohovore

18.06.2021

Blog o Daliborovi Slávikovi V nasledujúcom blogu budem písať o Daliborovi Slávikovi , ktorý najskôr chcel byť upratovač, nakoniec sa z neho stal Headhunter- lovec mozgov. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia študentské šapitó. Táto relácia [...]

referát č. 57- Produkty

15.06.2021

Definícia produktu Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúkané na trhu k uspokojeniu potrieb. Druhy produktov Materiálne produkty- tam patria automobily a knihy Služby- tam patrí holičstvo a koncerty Myšlienky- plánovanie rodiny Miesta- Benátky, Havaj 4 hierarchicky usporiadaných rovín produktu: Užitočnosť- z akého dôvodu môže [...]

referát č. 56- Voľby

14.06.2021

Voľby Voľby sú pravidelne opakujúci sa proces, kde si ľudia volia svojich zástupcov na zastávanie verejných funkcii. Funkcia volieb Občania si vo voľbách volia svojich zástupcov, ktorí ich budú reprezentovať určité volebné obdobie Voľby sa konajú aj inde ako v politickom svete a to napríklad v náboženskom svete pri voľbe pápeža alebo [...]

Polícia / Kontroly / Opatrenia /

Stropkovčan riadil nákladiak s 2,8 promile v krvi. Bez vodičáku

21.06.2021 14:00

Policajná hliadka zadržala v Bardejove 43-ročného muža zo Stropkova na nákladnom motorovom vozidle. Mal vypité a nemal vodičský preukaz.

hranica, kontrola, polícia, vojaci,

S čím príde krízový štáb? Polícia je pripravená na všetky varianty kontroly hraníc

21.06.2021 13:48

Do úvahy pripadá aj dvojfarebný cestovateľský semafor, uviedol pred rokovaním štábu Vladimír Krčméry.

saková denisa

Vnútro dostalo pokutu 40-tisíc eur za lety objednané za vlády Smeru

21.06.2021 12:49

Rezort súkromnej firme za lety zaplatil takmer 2 milióny eur.

Alexander Lukašenko

Lukašenko na zatknutie Prataseviča doplatil rozsiahlymi sankciami

21.06.2021 12:31, aktualizované: 13:17

Nové sankcie odobrili ministri zahraničných vecí EÚ.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 66
Celková čítanosť: 46283x
Priemerná čítanosť článkov: 701x

Autor blogu

Kategórie