Založ si blog

pokračovanie účtovnej triedy 4

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria:

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok

Účtovná trieda 1- Zásoby

Účtovná trieda 2- Finančné účty

Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy

Účtovná trieda 4- Kapitálové účty

Účtovná trieda 5- Náklady

Účtovná trieda 6- Výnosy

Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty

Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné účtovníctvo

Medzi účtovné skupiny podvojného účtovníctva patria:

Dlhodobý majetok

Účtovná skupina 01- Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná skupina 02- Dlhodobý hmotný majetok ( odpisovaný)

Účtovná skupina 03- Dlhodobý hmotný majetok ( neodpisovaný)

Účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku

Účtovná skupina 05- Preddavky na dlhodobý majetok

Účtovná skupina 06- Dlhodobý finančný majetok

Účtovná skupina 07- Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná skupina 08- Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná skupina 09- Opravné položky k dlhodobému majetku

Zásoby

Účtovná skupina 11- Materiál

Účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby

Účtovná skupina 13- Tovar

Účtovná skupina 19- Opravné položky k zásobám

Finančné účty

Účtovná skupina 21- Peniaze

Účtovná skupina 22- Účty v bankách

Účtovná skupina 23-  Krátkodobé bankové úvery

Účtovná skupina 24- Iné Krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná skupina 25- Krátkodobý finančný majetok

Účtovná skupina 26- Prevodové finančné účty

Účtovná skupina 29- Opravné položky ku dlhodobému  finančnému majetku

Zúčtovacie vzťahy

Účtovná skupina 31- Pohľadávky

Účtovná skupina 32- Záväzky

Účtovná skupina 33- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

Účtovná skupina 34- Zúčtovanie daní a dotácii

Účtovná skupina 35- Pohľadávky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 36- Záväzky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 37- Iné pohľadávky a záväzky

Účtovná skupina 38- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účtovná skupina 39- Opravné položky k zúčtovacím vzťahom

Kapitálové účty

Účtovná skupina 41- Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

Účtovná skupina 42- Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia

Účtovná skupina 43- Výsledok hospodárenia

Účtovná skupina 45- Rezervy

Účtovná skupina 46-  Bankové úvery

Účtovná skupina 47-  Dlhodobé Záväzky

Účtovná skupina 49- Opravné položky ku kapitálovým účtom

Náklady

Účtovná skupina 50- Spotrebované nákupy

Účtovná skupina 51- Služby 

Účtovná skupina 52- Osobné náklady

Účtovná skupina 53- Dane a poplatky

Účtovná skupina 54- Iné náklady z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 55- Odpisy dlhodobého majetok

Účtovná skupina 56- Finančné náklady

Účtovná skupina 58- Náklady na transfery s náklady z odvodov príjmov

Účtovné skupina 59- Dane z príjmov  

Výnosy

Účtovná skupina 60- Tržby za vlastné výkony

 Účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná skupina 62- Aktivácia

Účtovná skupina 63- Daňové a colné poplatky a výnos z poplatkov

Účtovná skupina 64- Iné výnosy z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 65- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti 

Účtovná skupina 66- Finančné výnosy

 Účtovná skupina 69- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach

Medzi účet účtovnej skupiny 43- Výsledok hospodárenia patrí:

Účet číslo 431- Výsledok hospodárenia

Medzi účty účtovnej skupiny 45- Rezervy patria:

Účet číslo 451- Rezervy zákonné

Účet číslo 459- Ostatné rezervy

Medzi účet účtovnej skupiny 46- Bankové úvery patrí:

Účet číslo 461- Bankové úvery

Medzi účty účtovnej skupiny 47- Dlhodobé záväzky patria:

Účet číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu

Účet číslo 473- Vydané dlhopisy

Účet číslo 474- Záväzky z nájmu

Účet číslo 475- Dlhodobé prijaté preddavky

Účet číslo 476- Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Účet číslo 478- Dlhodobé zmenky na úhradu

Účet číslo 479- Ostatné dlhodobé záväzky

Účtovné prípady venované k účtovnej skupine 43- Výsledok hospodárenia

 1. Kladný výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho obdobia prevedený ako začiatočný stav na účet 431 k prvému dňu účtovného obdobia
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 431- Výsledok hospodárenia a účet číslo 701- Začiatočný účet súvahový.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 701 je súvahový účet, účet číslo 431 je účet s premenlivým zostatkom.

Poznámka

Účet s premenlivým zostatkom znamená, že v určitej situácii daný účet môže byť aj ako aktívum a v inej situácii môže byť aj ako pasívum.

V tomto účtovnom prípade je účet číslo 431 aktívny, lebo v podniku vznikol kladný hospodársky výsledok, t.j. výnosy boli vyššie ako náklady

Účet číslo 431 je teda aktívny účet, ktorý má začiatočný stav na strane Má Dať, prírastky na strane Má  Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Poznámka

Začiatočné stavy aktívnych a pasívnych účtov sa účtujú na účte číslo 701-Začiatočný stav súvahový, konečné zostatky aktívnych a pasívnych účtov

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 701/431.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať náš podnik zaúčtoval súvahový účet   Začiatočný účet súvahový, na strane DAL náš podnik zaúčtoval aktívny účet  Výsledok hospodárenia ( aktívne účty sa na začiatku roka účtujú na tomto účte na strane DAL)

 • Zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia počas účtovného obdobia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 431- Výsledok hospodárenia a účet číslo 428- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, ktorý má začiatočné stavy na strane DAL , prírastky na strane DAL, úbytky na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať.

Účet číslo 431 je účet s premenlivým zostatkom ( v tomto účtovnom prípade je tento účet aktívny, lebo náš podnik zúčtuje kladný výsledok hospodárenia.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 431/428.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Výsledok hospodárenia ( výnosy boli vyššie ako náklady), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov na strane DAL.

 • Záporný výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho obdobia prevedený ako začiatočný stav na účet 431 k prvému dňu účtovného obdobia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 431- Výsledok hospodárenia a účet číslo 701- Začiatočný účet súvahový.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 701 je súvahový účet, účet číslo 431 je účet s premenlivým zostatkom.

Poznámka

V tomto účtovnom prípade je účet číslo 431 pasívny, lebo náš podnik vykazuje stratu.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 431/701.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať náš podnik zaúčtoval pasívny účet Výsledok hospodárenia ( pasívne účty sa na začiatku roka účtujú na strane Má Dať), na strane DAL bol zaúčtovaný Začiatočný účet súvahový.

 • Zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia počas účtovného obdobia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov a účet číslo 431- Výsledok hospodárenia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účet číslo 431 je účet s premenlivým zostatkom.

Poznámka

Účet číslo 431 je v tomto účtovnom prípade pasívny, lebo náš podnik zúčtuje záporný hospodársky výsledok.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 428/431.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku znížil pasívny účet Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Výsledok hospodárenia na strane DAL ( náklady nášho podniku boli nižšie ako výnosy).   

 • Tvorba dlhodobej zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 451- Rezervy zákonné a účet číslo 552-Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 451 je pasívny účet.

Účet číslo 552 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky na strane Má Dať, úbytky, korekcie, opravy na strane DAL a konečný zostatok na strane DAL.

Poznámka

Konečné zostatky nákladových a výnosových účtov sa účtu na účte číslo 710- Výkaz ziskov a strát.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 552/451.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti ( tá tvorba rezerv bola pre podnik náklad), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Rezervy zákonné na strane DAL.

 • Použitie dlhodobej rezervy na vykonanú pestovnu činnosť
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 451- Rezervy zákonné a účet číslo 652- Výnosy z dlhodobého finančného majetku.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 451 je pasívny účet.

Účet číslo 652 je výnosový účet, ktorý nemá začiatočne stavy, prírastky na strane DAL, úbytky, korekcie, opravy na strane Má Dať, konečné zostatky na strane Má Dať.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 451/652.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Rezervy zákonné, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy z dlhodobého finančného majetku na strane DAL ( to využitie rezervy bol pre nás výnos).

 • Tvorba dlhodobej ostatnej rezervy na prebiehajúci súdny spor
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 459- Ostatné rezervy a účet číslo 553- Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 459 je pasívny účet, účet číslo 553 je nákladový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 553/459.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ( tvorba ostatnej rezervy znamená pre podnik náklad), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Ostatné rezervy na strane DAL.

 • Použitie dlhodobej ostatnej rezervy na prebiehajúci súdny spor
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 459- Ostatné rezervy a účet číslo 653- Tržby z predaja  cenných papierov a podielov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 459 je pasívny účet, účet číslo 653 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 459/653.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Ostatné rezervy, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Tržby z predaja cenných papierov a podielov  na strane DAL ( použitie ostatnej rezervy  nášmu podniku priniesol výnos.

 • Poskytnutie dlhodobého bankového úveru- výpis z dlhodobého bankového úveru

Poznámka

Tento účtovný prípad je prevodový, ktorý sa účtuje cez účet číslo 261- Peniaze na ceste.

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 261- Peniaze na ceste a účet číslo 461- úvery.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 261 je prevodový účet a účet číslo 461 je pasívny účet.

c) Aká je predkontácia?

Predkontácia je 261/461.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku vznikol prevodový účet Peniaze na ceste, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu úvery na strane DAL ( náš podnik si požičal peňažné prostriedky od banky, ale tieto peniaze ešte neprišli na bankový účet).  

 1. Poskytnutie dlhodobého bankového úveru- výpis z bankového účtu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 261- Peniaze na ceste.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 261 je prevodový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/261.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok požičaných  peňažných prostriedkov od banky na bankovom  účte), ktorý súvisel so zánikom prevodového účtu Peniaze na ceste na strane DAL

 1. Úroky z dlhodobého bankového úveru k 31.12., ktoré pripadajú na bežné obdobie účtované ako zvýšenie úveru
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 562- úroky ( debetné) a účet číslo 461- Bankové úvery.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 562 je nákladový účet, účet číslo 461 je pasívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 562/461.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet úroky ( debetné), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Bankové úvery na strane DAL.

 1. Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu a účet číslo 527- Zákonné sociálne náklady.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 527 je nákladový účet, účet číslo 472 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 527/472.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Zákonné sociálne náklady, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Záväzky zo sociálneho fondu na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči sociálnemu fondu).

 1. Prijaté splátky pôžičky poskytnutej zamestnancom zo sociálneho fondy zrážkou zo mzdy
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 331- Zamestnanci a účet číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 331 a 472 sú pasívne, záväzkové účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 331/472.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Zamestnanci ( zníženie mzdovej  povinnosti voči zamestnancom), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Záväzky zo sociálneho fondu na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči sociálneho fondu)  

 1. Poskytnutý príspevok zamestnancom na regeneráciu pracovnej sily, rekreáciu, sociálnu výpomoc, dopravu do zamestnania a späť, zdravotnú starostlivosť, kultúrne a športové podujatia- peňažné plnenie
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 333- Záväzky voči zamestnancom a účet číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 333 a 472 sú pasívne, záväzkové účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 333/472.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Záväzky voči zamestnancom ( zníženie povinnosti nášho podniku voči zamestnancom), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Záväzky zo sociálneho fondu na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči sociálnemu fondu, ktorý musíme podľa zákona zamestnancom zabezpečiť).   

 1. Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancom
 2. Aké účty vystupujú v tomto prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu a účet číslo 395- Vnútorné zúčtovanie.

b) Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 472 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 395 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 472/395.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Záväzky zo sociálneho fondu ( zníženie povinnosti nášho podniku voči sociálnemu fondu), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Vnútorne zúčtovanie na strane DAL.

 1. Vo vlastnom stravovacom zariadení
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 395- Vnútorné zúčtovanie a účet číslo 221- Bankové účty.

Poznámka

Účet číslo 221 je označený analytickým účtom SF- Sociálny fond.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 221 a 395 sú aktívne účty

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 395/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Vnútorné zúčtovanie, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty- Sociálny fond na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte s názvom sociálny fond.

 1. V cudzom stravovacom zariadení formou stravovacích poukážok
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu a účet číslo 213- Ceniny.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 472 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 213 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 472/213.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Záväzky zo sociálneho fondu ( zníženie povinnosti nášho podniku ohľadom sociálneho fondu), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Ceniny na strane DAL ( úbytok stravovacích poukážok z podniku).

 1. Prevod časti sociálneho fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov na nového zamestnávateľa
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 379- Iné záväzky a účet číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 379, 472 sú pasívne, záväzkové účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 472/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Záväzky zo sociálneho fondu ( zníženie povinnosti nášho podniku ohľadom sociálneho fondu), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči zaplatenie sociálneho fondu voči zamestnancovi ).  

 1. Emisia dlhodobých dlhopisov s úrokovou sadzbou
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 473- Vydané dlhopisy a účet číslo 375- Pohľadávky z vydaných dlhopisov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 473 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 375 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 375/473.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky z vydaných dlhopisov ( zvýšenie povinnosti voči nášmu podniku ohľadom emisie dlhodobých dlhopisov), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Vydané dlhopisy na strane DAL.   

 • Úrok z dlhopisov za bežné účtovné obdobie
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 562- úroky ( debetné ) a účet číslo 473- Vydané dlhopisy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 562 je nákladový účet, účet číslo 473 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 562/473.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet úroky ( debetné), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho záväzkového účtu Vydané dlhopisy na strane DAL. 

 • Inkaso pohľadávky za predané dlhopisy na bankový účet
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 375- Pohľadávky z vydaných dlhopisov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 375 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/375.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na  strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok peňažných prostriedkov ohľadom vydaných dlhopisov), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky z vydaných dlhopisov na strane DAL ( zánik povinnosti voči nášmu podniku ohľadom vydaných dlhopisov).  

 • Stiahnutie vlastných nepredaných dlhopisov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 375- Pohľadávky z vydaných dlhopisov a účet číslo 255- Vlastné dlhopisy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 255 je aktívny účet, účet číslo 375 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 255/375.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Vlastné dlhopisy, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Pohľadávky z vydaných dlhopisov na strane DAL ( zníženie povinnosti voči nášmu podniku ohľadom vydaných dlhopisov).   

 • Úhrada provízie banke za spostredkovanie
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 568- Ostatné náklady z finančnej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 568 je nákladový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 568/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné náklady z finančnej činnosti, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte).

 • Úhrada splatných dlhopisov v lehote splatnosti po zdanení
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto  účtovnom prípade vystupujú účty číslo 473- Vydané dlhopisy a účet číslo 221- Bankové účty

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 473 je pasívny účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 473/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Vydané dlhopisy, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte).  

 • Zrušenie vlastných dlhopisov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 473- Vydané dlhopisy a účet číslo 255- Vlastné dlhopisy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 473 je pasívny účet, účet číslo 255 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 473/255.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Vydané dlhopisy, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Vlastné dlhopisy na strane DAL ( boli zrušené dlhopisy).

 • Obstarávanie dopravného prostriedku formou finančného prenájmu na základe zmluvy o finančnom prenájme vrátane kúpnej ceny po skončení finančného prenájmu bez DPH
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a účet číslo 474- Záväzky z nájmu.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 042 je aktívny, kalkulačný účet, účet číslo 474 je pasívny, záväzkový účet.

Poznámka

Účet číslo 042 je kalkulačný účet, ktorý má väčšinou v účtovnej závierke nulový zostatok.  

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 042/474.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil aktívny, kalkulačný účet Obstaranie dlhodobého  hmotného majetku , ktorý súvisel  so zvýšením pasívneho účtu Záväzky z nájmu na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči nájmu).

 • Úhrada zvýšenej splátky- splátka vopred- istina
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 474- Záväzky z nájmu a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 474 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 474/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Záväzky z nájmu, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte).

 • DPH
 • Aké účty  vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 548- Ostatné náklady z hospodárskej činnosti a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 548 je nákladový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 548/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte).

 • Prijatý dlhodobý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky na bankový účet
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 475- Dlhodobé prijaté preddavky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 475 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/475.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Dlhodobé prijaté preddavky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti zaplatiť zálohovú platbu voči obchodnému partnerovi).  

 • Zúčtovanie prijatého dlhodobého preddavku po splnení dodávky a vystavení faktúry
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 318- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov a účet číslo 475- Dlhodobé prijaté preddavky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 318 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 475 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 475/318.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Dlhodobé prijaté preddavky ( zníženie povinnosti zaplatiť zálohovú platbu voči obchodnému partnerovi), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov na strane DAL ( zníženie povinnosti obchodného partnera zaplatiť voči nášmu podniku ohľadom nedaňových rozpočtových príjmov.  

 • Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky dlhodobého majetku a materiálu, tovaru a služieb  

Poznámka

Tento účtovný prípad používa účtovná jednotka  v situácii, keď má síce  dodanú dodávku dlhodobého majetku a materiálu, ale túto dodávku nemá ešte vyfakturovanú.

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku, účtovná skupina číslo 11- Obstaranie materiálu, účtovná skupina 13- Obstaranie tovaru, účtovná skupina 51- Služby  a účet číslo 476- Dlhodobé nevyfakturovane dodávky.

 • Aké sú typy účtov

Účtovné skupiny číslo 04 a 11 sú skupiny aktívnych, kalkulačných účtov a účet číslo 476 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aké sú možnosti predkontácii?
 •  Pri dlhodobom majetku: 041/476, 042/476, 043/476
 •  Pri materiáli: 111/476
 •  Pri tovare: 131/476
 •  Pri službách: 511/476, 512/476, 513/476, 518/476
 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšila skupina aktívnych, kalkulačných účtov Obstaranie dlhodobého majetku, materiálu, tovaru a skupina nákladových účtov Služby, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho , záväzkového účtu Dlhodobé nevyfakturované dodávky na strane DAL. 

 • Zúčtovanie dlhodobých nevyfakturovaných dodávok po ich vyúčtovaní dodávateľmi
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 476- Dlhodobé nevyfakturované dodávky a účet číslo 479- Ostatné dlhodobé záväzky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 476 a 479 sú pasívne, záväzkové účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 476/479.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Dlhodobé nevyfakturované dodávky ( faktúra bola už predložená), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Ostatné dlhodobé záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti zúčtovať dlhodobé nevyfakturované  dodávky).  

 • Úhrada záväzku voči dodávateľovi dlhodobou zmenkou
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 479- Ostatné dlhodobé záväzky a účet číslo 478- Dlhodobé zmenky na úhradu.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 478, 479 sú pasívne, záväzkové účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 479/478.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Ostatné dlhodobé záväzky ( zníženie povinnosti zúčtovať dlhodobé nevyfakturované dodávky), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Dlhodobé zmenky na úhradu na strane DAL.  

 • Úhrada dlhodobej zmenky v lehote splatnosti z bankového účtu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 478- Dlhodobé zmenky na úhradu a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 478 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 478/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať  nášmu podniku sa znížil pasívny účet Dlhodobé zmenky na úhradu, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte).

 • Vznik dlhodobého záväzku- záväzok s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok napríklad so splatnosťou 5 rokov ( dlhodobý majetok, zásoby, služby )
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 11- Obstaranie materiálu, 13- Obstaranie tovaru, 51- Služby, účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku  a účet číslo 479- Ostatné dlhodobé záväzky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účtovné skupiny 04, 11, 13 sú skupiny aktívnych, kalkulačných účtov, účtovná skupina 51 je skupina nákladových účtov a účet číslo 479 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aké sú predkontácie?

Pri dlhodobom majetku: 041/479, 042/479, 043/479

Pri materiáli: 111/479

Pri tovare: 131/479

Pri službách: 511/479, 512/479, 513/479, 518/479.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku zvýšila skupina aktívnych účtov Obstaranie dlhodobého majetku, materiálu a tovaru a skupina nákladových účtov Služby, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Ostatné dlhodobé záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok.

 • Úhrada záväzku voči dodávateľovi z bankového účtu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 479- Ostatné dlhodobé záväzky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 479 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 479/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Ostatné dlhodobé záväzky ( zníženie povinnosti nášho podniku s dobou splatnosti viac ako 1 rok), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte).  

blog č.10- blog o pracovnom pohovore

18.06.2021

Blog o Daliborovi Slávikovi V nasledujúcom blogu budem písať o Daliborovi Slávikovi , ktorý najskôr chcel byť upratovač, nakoniec sa z neho stal Headhunter- lovec mozgov. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia študentské šapitó. Táto relácia [...]

referát č. 57- Produkty

15.06.2021

Definícia produktu Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúkané na trhu k uspokojeniu potrieb. Druhy produktov Materiálne produkty- tam patria automobily a knihy Služby- tam patrí holičstvo a koncerty Myšlienky- plánovanie rodiny Miesta- Benátky, Havaj 4 hierarchicky usporiadaných rovín produktu: Užitočnosť- z akého dôvodu môže [...]

referát č. 56- Voľby

14.06.2021

Voľby Voľby sú pravidelne opakujúci sa proces, kde si ľudia volia svojich zástupcov na zastávanie verejných funkcii. Funkcia volieb Občania si vo voľbách volia svojich zástupcov, ktorí ich budú reprezentovať určité volebné obdobie Voľby sa konajú aj inde ako v politickom svete a to napríklad v náboženskom svete pri voľbe pápeža alebo [...]

Polícia / Kontroly / Opatrenia /

Stropkovčan riadil nákladiak s 2,8 promile v krvi. Bez vodičáku

21.06.2021 14:00

Policajná hliadka zadržala v Bardejove 43-ročného muža zo Stropkova na nákladnom motorovom vozidle. Mal vypité a nemal vodičský preukaz.

hranica, kontrola, polícia, vojaci,

S čím príde krízový štáb? Polícia je pripravená na všetky varianty kontroly hraníc

21.06.2021 13:48

Do úvahy pripadá aj dvojfarebný cestovateľský semafor, uviedol pred rokovaním štábu Vladimír Krčméry.

saková denisa

Vnútro dostalo pokutu 40-tisíc eur za lety objednané za vlády Smeru

21.06.2021 12:49

Rezort súkromnej firme za lety zaplatil takmer 2 milióny eur.

Alexander Lukašenko

Lukašenko na zatknutie Prataseviča doplatil rozsiahlymi sankciami

21.06.2021 12:31, aktualizované: 13:17

Nové sankcie odobrili ministri zahraničných vecí EÚ.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 66
Celková čítanosť: 46281x
Priemerná čítanosť článkov: 701x

Autor blogu

Kategórie