Založ si blog

účtovná skupina 41, 42

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria:

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok

Účtovná trieda 1- Zásoby

Účtovná trieda 2- Finančné účty

Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy

Účtovná trieda 4- Kapitálové účty

Účtovná trieda 5- Náklady

Účtovná trieda 6- Výnosy

Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty

Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné účtovníctvo

Medzi účtovné skupiny podvojného účtovníctva patria:

Dlhodobý majetok

Účtovná skupina 01- Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná skupina 02- Dlhodobý hmotný majetok ( odpisovaný)

Účtovná skupina 03- Dlhodobý hmotný majetok ( neodpisovaný)

Účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku

Účtovná skupina 05- Preddavky na dlhodobý majetok

Účtovná skupina 06- Dlhodobý finančný majetok

Účtovná skupina 07- Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná skupina 08- Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná skupina 09- Opravné položky k dlhodobému majetku

Zásoby

Účtovná skupina 11- Materiál

Účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby

Účtovná skupina 13- Tovar

Účtovná skupina 19- Opravné položky k zásobám

Finančné účty

Účtovná skupina 21- Peniaze

Účtovná skupina 22- Účty v bankách

Účtovná skupina 23-  Krátkodobé bankové úvery

Účtovná skupina 24- Iné Krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná skupina 25- Krátkodobý finančný majetok

Účtovná skupina 26- Prevodové finančné účty

Účtovná skupina 29- Opravné položky ku dlhodobému  finančnému majetku

Zúčtovacie vzťahy

Účtovná skupina 31- Pohľadávky

Účtovná skupina 32- Záväzky

Účtovná skupina 33- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

Účtovná skupina 34- Zúčtovanie daní a dotácii

Účtovná skupina 35- Pohľadávky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 36- Záväzky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 37- Iné pohľadávky a záväzky

Účtovná skupina 38- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účtovná skupina 39- Opravné položky k zúčtovacím vzťahom

Kapitálové účty

Účtovná skupina 41- Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

Účtovná skupina 42- Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia

Účtovná skupina 43- Výsledok hospodárenia

Účtovná skupina 45- Rezervy

Účtovná skupina 46-  Bankové úvery

Účtovná skupina 47-  Dlhodobé Záväzky

Účtovná skupina 49- Opravné položky ku kapitálovým účtom

Náklady

Účtovná skupina 50- Spotrebované nákupy

Účtovná skupina 51- Služby 

Účtovná skupina 52- Osobné náklady

Účtovná skupina 53- Dane a poplatky

Účtovná skupina 54- Iné náklady z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 55- Odpisy dlhodobého majetok

Účtovná skupina 56- Finančné náklady

Účtovná skupina 58- Náklady na transfery s náklady z odvodov príjmov

Účtovné skupina 59- Dane z príjmov  

Výnosy

Účtovná skupina 60- Tržby za vlastné výkony

 Účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná skupina 62- Aktivácia

Účtovná skupina 63- Daňové a colné poplatky a výnos z poplatkov

Účtovná skupina 64- Iné výnosy z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 65- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti 

Účtovná skupina 66- Finančné výnosy

 Účtovná skupina 69- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach

Medzi účty účtovnej skupiny 41- Oceňovacie veličiny patria:

Účet číslo 414- Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Účet číslo 415- Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Medzi účty účtovnej skupiny 42- Fondy tvorené z kladného hospodárskeho výsledku a prevedené výsledky hospodárenia patria:

Účet číslo 421- Zákonný rezervný fond

Účet číslo 428- Nevysporiadaný  výsledok hospodárenia minulých rokov

Účtovné prípady venované k účtovnej skupine číslo 41- Oceňovacie veličiny patria:

 1. Rozpustenie oceňovacieho rozdielu pri zákona o účtovníctve
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 414- Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov a účtovná skupina číslo 06- Dlhodobý finančný majetok.

 • Aké typy účtov sú to?

Účtovná skupina 06 je skupina aktívnych účtov, ktorý má začiatočne stavy na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane DAL, konečné zostatky na strane DAL.

Účet číslo 414 je účet s premenlivým zostatkom

Poznámka

Účet s premenlivým zostatkom znamená, že tento účet môže byť aj aktívum aj pasívum, v tomto účtovnom prípade je pasívum.

Pasíva majú začiatočné stavy na strane DAL, Prírastky na strane DAL, úbytky na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať.

 •  Aké sú možnosti predkontácii?

Predkontácia je 061/414, 062/414, 063/414, 065/414, 066/414, 067/414 a 069/414.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšila skupina aktívnych účtov Dlhodobý finančný majetok, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov na strane DAL.

 •  Rozpustenie oceňovacieho rozdielu pri zákona o účtovníctve
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 414- Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov a účtovná skupina číslo 06- Dlhodobý finančný majetok.

 • Aké typy účtov sú to?

Účtovná skupina číslo 06 je skupina aktívnych účtov a účet číslo 414 je účet s premenlivým zostatkom ( v tomto účtovnom prípade je považovaný za aktívum).

 • Aké sú možnosti predkontácii?

Predkontácie sú 414/061, 414/063, 414/065, 414/067, 414/069.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, ktorý súvisel so znížením aktívnej účtovnej skupiny Dlhodobý finančný majetok na strane DAL.  

 • Rozpustenie oceňovacieho rozdielu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 568- Ostatné náklady z finančnej činnosti a účet číslo 415- Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 568 je nákladový účet, ktorý nemá začiatočné stavy, prírastky na strane Má Dať, úbytky, korekcie, opravy na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účet číslo 415 je účet s premenlivým zostatkom ( v tomto účtovnom prípade je považovaný účet za pasívum).

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 568/415.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné náklady z finančnej činnosti, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín na strane DAL

 • Rozpustenie oceňovacieho rozdielu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 668- Ostatné výnosy z finančnej činnosti a účet číslo 415- Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 668 je výnosový účet, ktorý začiatočné stavy nemá, prírastky na strane DAL, úbytky, korekcie, opravy na strane Má Dať, konečné zostatky na strane Má Dať.

Účet číslo 415 je účet s premenlivým zostatkom  ( v tomto účtovnom prípade je považovaný za aktívum.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 415/668.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Ostatné výnosy z finančnej činnosti na strane DAL.

Účtovne prípady venované účtovnej skupine 42- Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia a prevedené výsledky hospodárenia

 • Tvorba rezervného fondu z kladného hospodárskeho výsledku počas účtovného obdobia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 421- Zákonný rezervný fond a účet číslo 431- Výsledok hospodárenia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 421 je pasívny účet, účet číslo 431 je účet s premenlivým ( v tomto účtovnom prípade je tento účet aktívum, pretože výsledok hospodárenia je kladný.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 431/421.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má  Dať sa nášmu podniku zvýšil aktívny účet Výsledok hospodárenia ( výnosy nášho podniku boli vyššie ako náklady), ktorý súvisel so zvýšeným pasívnym účtom Zákonný rezervný fond na strane DAL.   

 • Vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia počas účtovného obdobia z rezervného fondu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 431- Výsledok hospodárenia a účet číslo 421- Zákonný rezervný fond.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 421 je pasívny účet, účet číslo 431 je účet s premenlivým zostatkom ( v tomto účtovnom prípade je považovaný za pasívum, pretože výsledok hospodárenia je záporný ( náklady sú vyššie ako výnosy

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 421/431.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku znížil pasívny účet Zákonný rezervný fond, na strane DAL bol zvýšený pasívny účet výsledku hospodárenia

 • Prevod nevysporiadaneho záporného výsledku hospodárenia počas účtovného obdobia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a účet číslo 431- Výsledok hospodárenia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účet číslo 431 je účet s premenlivým zostatkom ( v tomto účtovnom prípade je vnímaný ako pasívum, pretože výsledok hospodárenia je záporný, náklady sú vyššie ako výnosy.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 428/431.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na strane DAL bol zvýšený Výsledok hospodárenia  

 • Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte číslo 428. V roku 2018 účtovná jednotka zistí, že v roku 2017 nesprávne zaúčtovala odpisy majetku. Zaúčtované odpisy za rok 2017=2500 eur, zistená správna výška odpisov za rok 2017 je 4000 eur. Rozdiel vo výške 1500 považuje účtovná jednotka za významný
 • Aké účty v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a účtovná skupina 07/08- Oprávky k dlhodobému nehmotnému/ hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účtovné skupiny 07, 08 sú skupiny pasívnych účtov.

 • Aké sú možnosti predkontácii?

Predkontácie sú 428/072, 428/073, 428/081, 428/082, 428/083.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku znížil pasívny účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšením pasívnej účtovnej skupiny Oprávky k dlhodobému nehmotnému/hmotnému majetku na strane DAL.

 • Vytvorené opravné položky, ktoré nespĺňajú podmienky na tvorbu opravných položiek podľa Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k uzatvoreniu účtovníctva v roku 2014 sa k 31.12.2014 odúčtujú súvzťažne s účtom 428
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a účtovná skupina 19- Opravné položky k zásobám.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účtovná skupina 19 je skupina pasívnych účtov.

 •  Aké sú možnosti predkontácii

Predkontácie môžu byť 191/428, 192/428, 193/428, 194/428, 195/428.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížila skupina pasívnych účtov Opravné položky k zásobám, ktorý súvisel so zvýšeným pasívneho účtu Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov na strane DAL.

 1. Vytvorené rezervy, ktoré nie sú uvedené v Metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky k uzatvoreniu účtovníctva za účtovné obdobie roku 2014 a účtovná jednotka sa rozhodla, že nie sú významne sa zrušia z dôvodu zmeny účtovnej metódy k 31.12.2014 sa účtujú súvzťažne s účtom 428.
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 323- Krátkodobé rezervy a účet číslo 428- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 428 a 323 sú pasívne účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 323/428.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Krátkodobé rezervy, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Nerozdelený zisk minulých rokov na strane DAL. 

 1. Rozdiely zo zmien účtovných metód a účtovných zásad v zmysle $ 7 ods. 3 zákona o účtovníctve sa účtujú na účte 428. Účtovanie rezerv, opravných položiek a časového rozlíšenia nákladov a výnosov aj v rámci hlavnej činnosti je zmenou účtovných zásad
 2. Opravné položky k dlhodobému majetku
 3. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nerozdelený zisk minulých rokov a účtovná skupina 09- Opravné položky k dlhodobému majetku.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účtovná skupina 09 je skupina pasívnych účtov.

 • Aké sú možnosti predkontácii?

Predkontácie môžu byť 428/091, 428/092, 428/093, 428/094, 428/095.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Nerozdelený zisk z minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšeným pasívnej účtovnej skupiny Opravné položky k dlhodobému majetku na strane DAL.

 • Opravné položky k zásobám
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nerozdelený zisk minulých rokov a účtovná skupina 19- Opravné položky k zásobám.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účtovná skupina 19 je skupina pasívnych účtov.

 • Aké sú možnosti predkontácie?

 Možnosti predkontácii sú 428/191, 428/192, 428/193, 428/194, 428/195.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Opravné položky k zásobám na strane DAL.

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nerozdelený zisk minulých rokov a účet číslo 391- Opravné položky k pohľadávkam.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 428 a 391 sú pasívne účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 428/391.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Opravné položky k pohľadávkam na strane DAL.

 • Rezervy
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 428- Nerozdelený zisk z minulých rokov a účet číslo 323- Krátkodobé rezervy alebo účtovná skupina 45- Dlhodobé rezervy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 323,428 sú pasívne účty, účtovná skupina 45 je skupina pasívnych účtov.

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 428/323 alebo 428/451.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Nerozdelený zisk z minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Krátkodobé alebo Dlhodobé rezervy na strane DAL  

 • Časové rozlíšenie účtu číslo 381
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 381- Náklady budúcich období a účet číslo 428- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účet číslo 381 je aktívny účet.

Poznámka

Účet číslo 381 je aktívny účet, lebo podobne ako aktíva, tak aj náklady majú prírastky na strane Má Dať a úbytky na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 381/428.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Náklady budúcich období ( sú to náklady, ktoré prejavia neskôr), ktorý súvisel so  zvýšením pasívneho účtu Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov na strane DAL.

 • Časové rozlíšenie účtu číslo 383
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 383-Výdavky budúcich období a účet číslo 428- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 428, 383 sú pasívne účty.

Poznámka

Účet číslo 383 je pasívny, lebo podobne ako výdavky, tak aj pasíva majú prírastky na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 428/383.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Výdavky budúcich období  na strane DAL ( výdavky, ktoré sa prejavia neskôr).

 • Časové rozlíšenie účtu číslo 384
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 428- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 384 a 428 sú pasívne účty.

Poznámka

Účet číslo 384 je pasívny účet pretože podobne ako výnosy, tak aj pasíva majú prírastky na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 428/384.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý súvisel so zvýšením  pasívneho účtu Výnosy budúcich období na strane DAL ( výnosy, ktoré sa prejavia neskôr).

 • Časové rozlíšenie účtu číslo 385   
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 385- Príjmy budúcich období a účet číslo 428- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 428 je pasívny účet, účet číslo 385 je aktívny účet.

Poznámka

Účet číslo 385 je aktívny pretože podobne ako príjmy tak aj aktíva majú prírastky na strane Má Dať.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 385/428.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Príjmy budúcich období ( sú to príjmy, ktoré sa prejavia neskôr), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov na strane DAL.

blog č.10- blog o pracovnom pohovore

18.06.2021

Blog o Daliborovi Slávikovi V nasledujúcom blogu budem písať o Daliborovi Slávikovi , ktorý najskôr chcel byť upratovač, nakoniec sa z neho stal Headhunter- lovec mozgov. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia študentské šapitó. Táto relácia [...]

referát č. 57- Produkty

15.06.2021

Definícia produktu Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúkané na trhu k uspokojeniu potrieb. Druhy produktov Materiálne produkty- tam patria automobily a knihy Služby- tam patrí holičstvo a koncerty Myšlienky- plánovanie rodiny Miesta- Benátky, Havaj 4 hierarchicky usporiadaných rovín produktu: Užitočnosť- z akého dôvodu môže [...]

referát č. 56- Voľby

14.06.2021

Voľby Voľby sú pravidelne opakujúci sa proces, kde si ľudia volia svojich zástupcov na zastávanie verejných funkcii. Funkcia volieb Občania si vo voľbách volia svojich zástupcov, ktorí ich budú reprezentovať určité volebné obdobie Voľby sa konajú aj inde ako v politickom svete a to napríklad v náboženskom svete pri voľbe pápeža alebo [...]

polícia, škrtenie

Dcéra mamu škrtila káblom aj opaskom. Zachránila sa skokom z balkóna

21.06.2021 14:39

Skokom z balkóna sa snažila 72-ročná mama zachrániť pred dcérou. Tá ju škrtila káblom, šnúrou, opaskom aj osuškou.

Krym, letovisko

Únia o rok predĺžila sankcie voči Rusku za anexiu Krymu

21.06.2021 14:35

Reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz dovozu výrobkov pochádzajúcich z Krymu či Sevastopola do EÚ.

Martin Ribár

Advokát Ribár: Akoby som šiel na popravu

21.06.2021 14:23, aktualizované: 15:03

Nemám samovražedné myšlienky, vyhlásil obvinený advokát Martin Ribár. Problém podľa neho je, že svedkovia "už vedia, čo majú hovoriť".

Polícia / Kontroly / Opatrenia /

Stropkovčan riadil nákladiak s 2,8 promile v krvi. Bez vodičáku

21.06.2021 14:00

Policajná hliadka zadržala v Bardejove 43-ročného muža zo Stropkova na nákladnom motorovom vozidle. Mal vypité a nemal vodičský preukaz.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 66
Celková čítanosť: 46289x
Priemerná čítanosť článkov: 701x

Autor blogu

Kategórie