Založ si blog

účtovná skupina 38

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria:

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok

Účtovná trieda 1- Zásoby

Účtovná trieda 2- Finančné účty

Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy

Účtovná trieda 4- Kapitálové účty

Účtovná trieda 5- Náklady

Účtovná trieda 6- Výnosy

Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty

Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné účtovníctvo

Medzi účtovné skupiny podvojného účtovníctva patria:

Dlhodobý majetok

Účtovná skupina 01- Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná skupina 02- Dlhodobý hmotný majetok ( odpisovaný)

Účtovná skupina 03- Dlhodobý hmotný majetok ( neodpisovaný)

Účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku

Účtovná skupina 05- Preddavky na dlhodobý majetok

Účtovná skupina 06- Dlhodobý finančný majetok

Účtovná skupina 07- Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná skupina 08- Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná skupina 09- Opravné položky k dlhodobému majetku

Zásoby

Účtovná skupina 11- Materiál

Účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby

Účtovná skupina 13- Tovar

Účtovná skupina 19- Opravné položky k zásobám

Finančné účty

Účtovná skupina 21- Peniaze

Účtovná skupina 22- Účty v bankách

Účtovná skupina 23-  Krátkodobé bankové úvery

Účtovná skupina 24- Iné Krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná skupina 25- Krátkodobý finančný majetok

Účtovná skupina 26- Prevodové finančné účty

Účtovná skupina 29- Opravné položky ku dlhodobému  finančnému majetku

Zúčtovacie vzťahy

Účtovná skupina 31- Pohľadávky

Účtovná skupina 32- Záväzky

Účtovná skupina 33- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

Účtovná skupina 34- Zúčtovanie daní a dotácii

Účtovná skupina 35- Pohľadávky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 36- Záväzky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 37- Iné pohľadávky a záväzky

Účtovná skupina 38- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účtovná skupina 39- Opravné položky k zúčtovacím vzťahom

Kapitálové účty

Účtovná skupina 41- Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

Účtovná skupina 42- Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia

Účtovná skupina 43- Výsledok hospodárenia

Účtovná skupina 45- Rezervy

Účtovná skupina 46-  Bankové úvery

Účtovná skupina 47-  Dlhodobé Záväzky

Účtovná skupina 49- Opravné položky ku kapitálovým účtom

Náklady

Účtovná skupina 50- Spotrebované nákupy

Účtovná skupina 51- Služby 

Účtovná skupina 52- Osobné náklady

Účtovná skupina 53- Dane a poplatky

Účtovná skupina 54- Iné náklady z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 55- Odpisy dlhodobého majetok

Účtovná skupina 56- Finančné náklady

Účtovná skupina 58- Náklady na transfery s náklady z odvodov príjmov

Účtovné skupina 59- Dane z príjmov  

Výnosy

Účtovná skupina 60- Tržby za vlastné výkony

 Účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná skupina 62- Aktivácia

Účtovná skupina 63- Daňové a colné poplatky a výnos z poplatkov

Účtovná skupina 64- Iné výnosy z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 65- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti 

Účtovná skupina 66- Finančné výnosy

 Účtovná skupina 69- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach

Medzi účty účtovnej skupiny 38- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov patria:

Účet číslo 381- Náklady budúcich období

Účet číslo 382- Komplexné budúcich období

Účet číslo 383- Výdavky budúcich období

Účet číslo 384- Výnosy  budúcich období

Účet číslo 385- Príjmy budúcich období

Účtovné prípady venované k účtovnej skupine číslo 38- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov  patria:

 1. Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 518- Ostatné služby a účet číslo 381- Náklady budúcich období.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 518 je nákladový účet, ktorý začiatočný nemá, prírastky má na strane Má Dať, úbytky, korekcie, opravy na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Poznámka

Konečné zostatky nákladových a výnosových účtov sa účtujú na účte číslo 710- Výkaz ziskov a strát.

Účet číslo 381 je aktívny účet, ktorý má začiatočne stavy na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Poznámka

Účet číslo 381 je aktívny účet, pretože podobne ako náklady, tak aj aktíva majú začiatočne stavy na strane Má Dať , tak sa to považuje za aktívum.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 518/381.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa zvýšil nákladový účet Ostatné služby, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Náklady budúcich období  na strane DAL ( náklady, ktoré sa už prejavili).   

 • Zúčtovanie výdavkov budúcich období v nasledujúcom roku pri uskutočnení výdavku na základe faktúry
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 383- Výdavky budúcich období a účet číslo 321 – Dodávatelia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet, ktorý má začiatočne stavy na strane DAL, prírastky na strane DAL, úbytky na strane Má Dať, konečné zostatky na strane Má Dať.

Účet číslo 383 je pasívny účet

Poznámka

Účet číslo 383 je vnímaný ako pasívny účet, lebo podobne ako výdavky, tak aj pasíva majú úbytky na strane Má Dať.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 383/321.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Výdavky budúcich období ( výdavky, ktoré sa ešte prejavia), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Dodávatelia na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči nášmu obchodnému partnerovi).

 • Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 648 je výnosový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane DAL, úbytky, korekcie, opravy na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať.

Účet číslo 384 je pasívny účet.

Poznámka

Účet číslo 384 je pasívny, preto lebo podobne ako pasíva, tak aj výnosy majú začiatočne stavy na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 384/648.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Výnosy budúcich období ( sú to výnosy, ktoré sa prejavia v podniku v budúcom období), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti na strane DAL.

 • Zúčtovanie výnosov z odvodu rozpočtových príjmov rozpočtovej organizácie
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 699-Výnosy samosprávy z odvodu.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 384 je pasívny  účet, účet číslo 699 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 384/699.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Výnosy budúcich období ( výnosy sa prejavia v budúcom období), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy samosprávy z odvodu na strane DAL

 • Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov    
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 693- Výnosy samosprávy z bežných transferov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 693 je výnosový, účet číslo 384 je pasívny.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 384/693.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Výnosy budúcich období ( výnosy, ktoré sa prejavia v budúcom období), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy samosprávy z odvodu na strane DAL. 

 • Zúčtovanie príjmov budúcich období v nasledujúcom roku pri uskutočnení prijatej sumy na základe faktúry na bankový  účet
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 318- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov a účet číslo 385- Príjmy budúcich období.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 318 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 385 je aktívny účet.

Poznámka

Účet číslo 385 je aktívny, pretože aktíva podobne ako príjmy majú začiatočné stavy na strane Má Dať, preto sa považujú za aktívum.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 318/385.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov ( zvýšenie povinnosti obchodného partnera voči nášmu podniku ohľadom nedaňových rozpočtových príjmov), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Príjmy budúcich období na strane DAL ( príjmy, ktoré sa už prejavili).

 • Nájomné platené vopred na budúce účtovné obdobie vo výške vykonaného a vyfakturovaného technického zhodnotenia a opráv majetku v nájme
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 381- Náklady budúcich období a účet číslo 379- Iné záväzky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 381 je aktívny účet, účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 381/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa zvýšil aktívny účet Náklady budúcich období ( náklady, ktoré sa prejavia), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti obchodného partnera voči nášmu podniku ohľadom nájomného).  

 • Prijatá faktúra za nájomné
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 321- Dodávatelia  a účet číslo 381- Náklady budúcich období.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 321 je pasívny, záväzkový  účet, účet číslo 381 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 381/321.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Náklady budúcich období ( náklady, ktoré sa ešte prejavia) ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Dodávatelia na strane DAL (zvýšenie povinnosti nášho podniku voči nášmu obchodnému partnerovi).  

 • Úhrada dodávateľskej faktúry
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 321- Dodávatelia a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 321/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Dodávatelia ( zníženie povinnosti nášho podniku voči nášmu obchodnému partnerovi), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte).

 1. Predplatné odbornej tlače, právnych predpisov a podobne na budúce účtovné obdobie- zaplatený preddavok z bankového účtu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 314- Poskytnuté preddavky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 314 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 314/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Poskytnuté preddavky ( zvýšenie povinnosti nášho obchodného partnera voči nášmu podniku ohľadom zálohových platieb), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte.)

 1. Zúčtovanie poskytnutého preddavku
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 321- Dodávatelia a účet číslo 314- Poskytnuté preddavky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 314 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 321/314.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku znížil pasívny, záväzkový účet Dodávatelia ( zníženie povinnosti nášho podniku voči nášmu obchodnému partnerovi), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Poskytnuté preddavky na strane DAL ( zníženie povinnosti nášho obchodného partnera voči nášmu podniku ohľadom zálohovej platby.   

 1. Poistné platené vopred na budúce účtovné obdobie od 1.11. do 31.10.
 2. do 61 dní- náklady bežného obdobia
 3. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 568- Ostatné náklady z finančnej činnosti a účet číslo 379- Iné záväzky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 568 je nákladový účet, účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 568/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné náklady z finančnej činnosti, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL  ( zvýšenie povinnosti nášho podniku ohľadom poistného.)

 • viac ako 304 dní- náklady budúceho obdobia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 381- Náklady budúcich období  a účet číslo 379- Iné záväzky.

B) Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 381 je aktívny účet, účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet.

C) Aká je predkontácia ?

Predkontácia je 381/379. 

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Náklady budúcich období ( náklady, ktoré sa prejavia) , ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku ohľadom poistného.)

 • zaplatené poistné z bankového účtu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 379- Iné záväzky a účet číslo 221- Bankové účty.

B) Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

C) Aká je predkontácia?

Predkontácia je 379/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Iné záväzky ( zníženie povinnosti nášho podniku ohľadom poistného), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL  ( zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte)

 1. Technické zhodnotenie alebo oprava majetku v nájme vykonaná nájomcom podľa nájomnej zmluvy. Vystavená faktúra vlastníkovi
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a účet číslo 318- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 318 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 648 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 318/648.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov ( zvýšenie povinnosti vlastníka voči nášmu podniku), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti na strane DAL.

 1. Vystavená faktúra nájomcom prenajímateľovi v cene vykonaných prác
 2. V prípade technického zhodnotenia
 3. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 041- Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a účet číslo 321- Dodávatelia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 041 je aktívny, kalkulačný účet ( je to účet, ktorý je v účtovnej závierke nulový), účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 041/321.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, kalkulačný účet Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Dodávatelia na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči nášmu obchodnému partnerovi.)

 • V prípade opráv na majetku
 • Aké účty v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 511- Opravy a udržiavanie a účet číslo 321- Dodávatelia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 511 je nákladový účet, účet číslo 321 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 511/321.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Opravy a udržiavanie, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Dodávatelia na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči nášmu obchodnému partnerovi).

 1. Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období- vznik komplexných nákladov budúcich období
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 382- Komplexné náklady budúcich období a účet číslo 555- Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 555 je nákladový účet, účet číslo 382 je aktívny účet.

Poznámka

Účet číslo 382 je aktívny, preto lebo podobne ako aktíva, tak aj náklady majú prírastky na strane Má Dať, tak sa to považuje za aktívum.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 555/382.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období ( náklady boli už prejavené), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Komplexné náklady budúcich období na strane DAL.  

 1. Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období do nákladov bežného roka
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 382- Komplexné náklady budúcich období a účet číslo 655-Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Poznámka

Účty číslo 555 a 655 sú párové účty podvojného účtovníctva.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 655 je výnosový účet a účet číslo 382 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 382/655.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má  Dať nášmu sa zvýšil aktívny účet Komplexné náklady budúcich období, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období na strane DAL.    

 1. Nájomné a iné služby, ak sa uhrádzajú na základe zmluvy pozadu. Zaúčtovanie nájomného do nákladov bežného roka. Napríklad nájomné za október- december v januári
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 518- Ostatné služby a účet číslo 383- Výdavky budúcich období.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 518 je nákladový účet a účet číslo 383 je pasívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 518/383.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné služby , ktorý súvisel  so zvýšením pasívneho účtu Výdavky budúcich období na strane DAL ( sú to výdavky, ktoré sa prejavia neskôr).

 1. Nájomné na hrobové miesta prijaté vopred na základe zmluvy na 10 rokov na bankový účet
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 384 je pasívny účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/384.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Výnosy budúcich období na strane DAL ( sú to výnosy, ktoré sa prejavia neskôr.)

 1.  Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovne obdobie na základe zmluvy a na základe faktúry
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 384 je pasívny účet, účet číslo 648 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 384/648.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny účet Výnosy budúcich období  ( výnosy sa už prejavili), ktoré súvisel so zvýšením výnosového účtu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti na strane DAL.

 • Nájomné prijaté pozadu patriace do výnosov bežného obdobia, ktoré bude prijaté v nasledujúcom účtovnom období na základe zmluvy

Napríklad nájomné prijaté pozadu za október- december v januári 

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 318- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 384 je pasívny účet, účet číslo 318 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 318/384.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Výnosy budúcich období na strane DAL ( výnosy, ktoré sa prejavia v budúcom období)

blog č.10- blog o pracovnom pohovore

18.06.2021

Blog o Daliborovi Slávikovi V nasledujúcom blogu budem písať o Daliborovi Slávikovi , ktorý najskôr chcel byť upratovač, nakoniec sa z neho stal Headhunter- lovec mozgov. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia študentské šapitó. Táto relácia [...]

referát č. 57- Produkty

15.06.2021

Definícia produktu Produkt je čokoľvek, čo môže byť ponúkané na trhu k uspokojeniu potrieb. Druhy produktov Materiálne produkty- tam patria automobily a knihy Služby- tam patrí holičstvo a koncerty Myšlienky- plánovanie rodiny Miesta- Benátky, Havaj 4 hierarchicky usporiadaných rovín produktu: Užitočnosť- z akého dôvodu môže [...]

referát č. 56- Voľby

14.06.2021

Voľby Voľby sú pravidelne opakujúci sa proces, kde si ľudia volia svojich zástupcov na zastávanie verejných funkcii. Funkcia volieb Občania si vo voľbách volia svojich zástupcov, ktorí ich budú reprezentovať určité volebné obdobie Voľby sa konajú aj inde ako v politickom svete a to napríklad v náboženskom svete pri voľbe pápeža alebo [...]

polícia, škrtenie

Dcéra mamu škrtila káblom aj opaskom. Zachránila sa skokom z balkóna

21.06.2021 14:39

Skokom z balkóna sa snažila 72-ročná mama zachrániť pred dcérou. Tá ju škrtila káblom, šnúrou, opaskom aj osuškou.

Krym, letovisko

Únia o rok predĺžila sankcie voči Rusku za anexiu Krymu

21.06.2021 14:35

Reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz dovozu výrobkov pochádzajúcich z Krymu či Sevastopola do EÚ.

Martin Ribár

Advokát Ribár: Akoby som šiel na popravu

21.06.2021 14:23

Nemám samovražedné myšlienky, vyhlásil obvinený advokát Martin Ribár. Problém podľa neho je, že svedkovia "už vedia, čo majú hovoriť".

Polícia / Kontroly / Opatrenia /

Stropkovčan riadil nákladiak s 2,8 promile v krvi. Bez vodičáku

21.06.2021 14:00

Policajná hliadka zadržala v Bardejove 43-ročného muža zo Stropkova na nákladnom motorovom vozidle. Mal vypité a nemal vodičský preukaz.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 66
Celková čítanosť: 46284x
Priemerná čítanosť článkov: 701x

Autor blogu

Kategórie