Založ si blog

účtovná skupina 37

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria:

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok

Účtovná trieda 1- Zásoby

Účtovná trieda 2- Finančné účty

Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy

Účtovná trieda 4- Kapitálové účty

Účtovná trieda 5- Náklady

Účtovná trieda 6- Výnosy

Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty

Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné účtovníctvo

Medzi účtovne skupiny podvojného účtovníctva patria:

 Dlhodobý majetok

Účtovná skupina 01- Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná skupina 02- Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

Účtovná skupina 03- Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

Účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku

Účtovná skupina 05- Preddavky na dlhodobý majetok

Účtovná skupina 06- Dlhodobý finančný majetok

Účtovná skupina 07- Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná skupina 08- Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná skupina 09- Opravné položky k dlhodobému majetku

Zásoby

Účtovná skupina 11- Materiál

Účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby

Účtovná skupina 13- Tovar

Účtovná skupina 19- Opravné položky k zásobám

Finančné účty

Účtovná skupina 21- Peniaze

Účtovná skupina 22- Bankové účty

Účtovná skupina 23- Krátkodobé bankové úvery

Účtovná skupina 24- Krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná skupina 25- Krátkodobý finančný majetok

Účtovná skupina 26- Prevody medzi finančnými účtami

Účtovná skupina 29- Opravné položky k finančným účtom

Zúčtovacie vzťahy

Účtovná skupina 31- Pohľadávky

Účtovná skupina 32- Záväzky

Účtovná skupina 33- Zúčtovanie so zamestnancami  a s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

účtovná skupina 34- Zúčtovanie daní a dotácii

účtovná skupina 35-Zúčtovanie medzi orgánmi verejnej správy

účtovná skupina 36- záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združenie

účtovné skupina 37- Iné pohľadávky a záväzky

účtovná skupina 38 časové rozlíšenie nákladov a výnosov

účtovná skupina 39- Opravné položky k zúčtovacím vzťahom

Kapitálové účty

Účtovná skupina 41- Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

Účtovná skupina 42- Fondy tvorené zo zisku

Účtovná skupina 43- Výsledok hospodárenia

Účtovná skupina 45- Rezervy

Účtovná skupina 46- úvery

Účtovná skupina 47- Záväzky

Účtovná skupina 49- Opravné položky ku kapitálovým účtom

Náklady

Účtovná skupina 50- Spotrebované nákupy

Účtovná skupina 51- Služby

Účtovná skupina 52- Osobné náklady

Účtovná skupina 53- Dane a poplatky

Účtovná skupina 54- Iné náklady na hospodársku činnosť

Účtovná skupina 55- Odpisy dlhodobého majetku

Účtovná skupina 56- Finančné náklady

Účtovná skupina 58- Náklady na transfery a náklady z odvodov z príjmov

Účtovná skupina 59- Dane z príjmov

Účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

Účtovná skupina 62- Aktivácia

Účtovná skupina 63- Daňové a colné poplatky a výnosy z poplatkov

Účtovná skupina 64- Iné výnosy na hospodársku činnosť

Účtovná skupina 66 – Finančné výnosy

Účtovná skupina 69- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach

Medzi účty účtovnej skupiny 37- Iné pohľadávky a záväzky patria:

Účet číslo 371- Zúčtovanie s Európskou úniou

Účet číslo 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy

Účet číslo 374- Pohľadávky z nájmu

Účet číslo 375- Pohľadávky z vydaných dlhopisov

Účet číslo 376- Nakúpené opcie

Účet číslo 377- Predané opcie

Účet číslo 378- Iné pohľadávky

Účet číslo 379- Iné záväzky

Účtovne prípady venované k účtovnej skupine 37- Iné pohľadávky a záväzky

 1. Prijatý bežný transfer z Európskej únie. Prijatý priamo z rozpočtu Európskej únie na bankový účet
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 371- Zúčtovanie s Európskou úniou a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, ktorý má začiatočne stavy na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane DAL, konečné zostatky na strane DAL.

Poznámka

Začiatočné stavy aktívnych a pasívnych účtov sa účtujú na účte číslo 701- Začiatočný účet súvahový, konečné zostatky aktívnych a pasívnych účtov sa účtujú na účte číslo 702- Konečný účet súvahový.

Účet číslo 371 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/371.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Zúčtovanie s Európskou úniou na strane DAL ( zníženie povinnosti  Európskej únie voči nášmu podniku.  

 • Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu z Európskej únie do výnosov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 371- Zúčtovanie s Európskou úniou a účet číslo 695- Výnosy samosprávy z bežných transferov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 371 je aktívny, pohľadávkový účet

Účet číslo 695 je výnosový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane DAL, úbytky, korekcie, opravy na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať.

Poznámka

Konečné zostatky nákladových a výnosových účtov sa účtujú na účte číslo 710- Výkaz ziskov a strát.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 371/695.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Zúčtovanie s Európskou úniou ( zvýšenie povinnosti Európskej únie voči nášmu podniku), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy samosprávy z bežných transferov na strane DAL.

 • Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu z Európskej únie do výnosov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 695- Výnosy samosprávy z bežných transferov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 695 je výnosový účet, účet číslo 384 je pasívny účet.

Poznámka

Účet číslo 384 je vnímaný ako pasívny účet, pretože začiatočné stavy pasívnych účtov sú podobne ako výnosových účtov na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 384/695.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku zanikol  pasívny účet Výnosy budúcich období, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy samosprávy z bežných transferov na strane DAL.

 • Zúčtovanie bežného transferu z Európskej únie vo výške nespotrebovaných prostriedkov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 371- Zúčtovanie s Európskou úniou a účet číslo 384- Výnosy budúcich období.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 371 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 384 je pasívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 371/384.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový Zúčtovanie s Európskou úniou ( zvýšenie povinnosti Európskej únie voči nášmu podniku), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Výnosy budúcich období na strane DAL.

 • Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a opravnými položkami k dlhodobému hmotnému majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu z Európskej únie do výnosov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 371- Zúčtovanie s Európskou úniou a účet číslo 696- Výnosy samosprávy z kapitálových transferov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 371 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 696 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 371/696.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Zúčtovanie s Európskou úniou ( zvýšenie povinnosti Európskej voči nášmu podniku), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy samosprávy z kapitálových transferov na strane DAL.  

 • Prijatý bežný transfer od subjektov mimo verejnej správy na konkrétne určený účel na bankový účet
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 372- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 372 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/372.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy na strane DAL ( zníženie povinnosti subjektov mimo verejnej správy voči nášmu podniku).

 • Vydanie krátkodobých dlhopisov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom období?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 375- Pohľadávky z vydaných dlhopisov a účet číslo 241- Vydané krátkodobé dlhopisy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 375 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 241 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 375/241.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na stráne Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky z vydaných dlhopisov ( vznik práva nášho podniku na vydané dlhopisy), ktorý súvisel so znížením pasívneho, záväzkového účtu Vydané krátkodobé dlhopisy na strane DAL.

 • Inkaso za predané krátkodobé dlhopisy na bankový účet
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 375- Pohľadávky z vydaných dlhopisov a účet číslo 221- Bankové účty.

B) Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 375 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

C)  Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/375.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty (prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky z vydaných dlhopisov na strane DAL ( zníženie práva nášho podniku obdržať vydané dlhopisy).  

 • Stiahnutie vlastných nepredaných krátkodobých dlhopisov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 375- Pohľadávky z vydaných dlhopisov a účet číslo 255- Vlastné dlhopisy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 375 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 255 je aktívny účet ( ako celá účtovná skupina 25.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 255/375.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Vlastné dlhopisy, ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky z vydaných dlhopisov ( zníženie práva na obdržanie dlhopisov).  

 1. Úhrada splatných krátkodobých dlhopisov investorom z bankového účtu.
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 568- Ostatné náklady z finančnej činnosti a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet.

Účet číslo 568 je nákladový účet, ktorý má začiatočný stav na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky, opravy, korekcie  na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 568/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné náklady z finančnej činnosti , ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte).

 1. Nákup kúpnej opcie z bankového účtu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 376- Nakúpené opcie a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 376 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

Poznámka

Účet číslo 376 sa považuje za aktívny účet, pretože podnik opcie obstaráva, nakupuje.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 376/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Nakúpené opcie, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty ( úbytok  peňažných prostriedkov na bankovom účte).

 1. Vystavenie kúpnej opcie na bankový účet
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 377- Predané opcie a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 377 je pasívny účet.

Poznámka

Keď podnik vystavuje nakúpenú opciu, tak takáto vystavená nakúpená opcia sa považuje za pasívum.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/377.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty  ( prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte v súvislosti s opciou ), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Predané opcie na strane DAL.

 1. Pohľadávka za náhradu škody voči poisťovni  v dôsledku poistnej udalosti
 2. Ak ide o náhradu škody v dôsledku živelnej pohromy
 3. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 378- Iné pohľadávky a účet číslo 672- Náhrady škôd.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 672 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 378/672.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Iné pohľadávky, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Náhrady škôd na strane DAL 

 • Ak ide o náhradu poistných udalostí v ostatných prípadoch
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 378- Iné pohľadávky a účet číslo 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 648 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 378/648.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Iné pohľadávky ( vznik nároku na poistné náhrady), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti na strane DAL.

 1. Inkaso pohľadávky na bankový účet
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 378- Iné pohľadávky a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet , účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/378.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte), ktorý súvisel so zvýšením aktívneho, pohľadávkového účtu Iné pohľadávky na strane DAL ( zánik nároku na poistné náhrady z predchádzajúceho účtovného prípadu ).

 1. Nárok na refundáciu miezd a náhrad mzdy a iných nákladov od inej účtovnej jednotky
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 378- Iné pohľadávky a účet číslo 521- Mzdové náklady.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 378 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 521 je nákladový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 378/521.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Iné pohľadávky ( zvýšenie nároku na refundáciu miezd), na strane DAL boli znížené Mzdové náklady.

 1. Záväzky zo zodpovednosti za spôsobenú škodu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 379- Iné záväzky a účet číslo 548- Ostatné náklady z hospodárskej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 548 je nákladový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 548/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane sa nášmu zvýšil nákladový účet Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti zodpovedať za škodu).

 1. Ostatné zrážky z miezd zamestnancov v prospech iných fyzických a právnickych osôb – sporenia, pôžičky
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 379- Iné záväzky a účet číslo 331- Zamestnanci.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 379 a 331 sú pasívne, záväzkové účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 331/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu znížil pasívny, záväzkový účet Zamestnanci ( zníženie mzdovej povinnosti voči zamestnancom), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti zaplatiť zrážky voči zamestnancom).

 1. Poistné zmluvné poistenie motorových vozidiel a ostatné poistenie majetku
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 568- Ostatné náklady z finančnej činnosti a účet číslo 379- Iné záväzky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 568 je nákladový účet, účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 568/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné náklady z finančnej činnosti, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku na zmluvné poistenie). 

 1. Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania napr. za porušenie predpisov zákonného sociálneho a zdravotného poistenia, za porušenie daňových predpisov
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 379- Iné záväzky a účet číslo 545- Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 545 je nákladový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 545/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa nášmu podniku zvýšil nákladový účet Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( vznik povinnosti voči pokutám, penálom a úrokom z omeškania).

 • Pozvánka zo vzdelávacieho centra na školenia a semináre ( v zmysle obchodných podmienok)
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 518- Ostatné služby a účet číslo 379- Iné záväzky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 518 je nákladový účet, účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 518/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa zvýšil nákladový účet Ostatné služby, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti ísť na školenie a seminár).

 • Prijatá finančná zábezpeka napr. podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní to znamená s dobou splatnosti najviac jeden rok na bankový účet
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 379- Iné záväzky a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia ?

Predkontácia je 221/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty ( prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky na strane DAL ( zvýšenie povinnosti voči prijatej finančnej zábezpeke).

pokračovanie účtovnej triedy 4

17.05.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

blog č. 3

12.05.2021

Blog o zvieracej terapii deťom a dospelým so zdravotným znevýhodnením V nasledujúcom blogu sa budem venovať problematike zvieracej terapie detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením. Inšpiráciou na písanie o tento blog o tejto téme mi bola Slovenská [...]

účtovná skupina 41, 42

11.05.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

Hasičský a záchranný zbor

V obci Rudno nad Hronom sa pretrhla nádrž, hlásia jednu obeť

17.05.2021 17:48

Voda preteká cez celú obec a zatopila pivnice rodinných domov. Hasiči budú z jedného domu zachraňovať tri osoby, ktoré sa nedokážu svojpomocne dostať von.

Zuzana Čaputová

Čaputová: LGBTI ľudia sú aj v roku 2021 terčom nadávok, šikany či fyzických útokov

17.05.2021 17:22

Prezidentka na to upozornila pri príležitosti dňa boja proti homofóbii a transfóbii. Vyzvala ľudí, aby nedali vo svojom živote priestor žiadnym prejavom násilia, diskriminácie a nevraživosti.

Hamšíkovci, marek Hamšík, Rudlová

Projekt Hamšíkovcov zmeniť dedinské ihrisko na moderný štadión vyvoláva rozruch

17.05.2021 16:56

Známy futbalista v Rudlovej buduje tréningové centrum pre mládež, no obyvatelia tejto banskobystrickej časti sú znepokojení.

dušan borža borženský

Zomrel Dušan Borženský, v minulosti označovaný za bossa košického podsvetia

17.05.2021 16:18

Štyridsaťdeväťročný Borženský trpel na onkologické ochorenie. Za mrežami strávil 21 rokov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 54
Celková čítanosť: 35986x
Priemerná čítanosť článkov: 666x

Autor blogu

Kategórie