Založ si blog

účtovná skupina 33

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria:

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok

Účtovná trieda 1- Zásoby

Účtovná trieda 2- Finančné účty

Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy

Účtovná trieda 4- Kapitálové účty

Účtovná trieda 5- Náklady

Účtovná trieda 6- Výnosy

Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty

Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné účtovníctvo

Medzi účtovné skupiny podvojného účtovníctva patria:

Dlhodobý majetok

Účtovná skupina 01- Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná skupina 02- Dlhodobý hmotný majetok ( odpisovaný)

Účtovná skupina 03- Dlhodobý hmotný majetok ( neodpisovaný)

Účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku

Účtovná skupina 05- Preddavky na dlhodobý majetok

Účtovná skupina 06- Dlhodobý finančný majetok

Účtovná skupina 07- Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná skupina 08- Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná skupina 09- Opravné položky k dlhodobému majetku

Zásoby

Účtovná skupina 11- Materiál

Účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby

Účtovná skupina 13- Tovar

Účtovná skupina 19- Opravné položky k zásobám

Finančné účty

Účtovná skupina 21- Peniaze

Účtovná skupina 22- Účty v bankách

Účtovná skupina 23-  Krátkodobé bankové úvery

Účtovná skupina 24- Iné Krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná skupina 25- Krátkodobý finančný majetok

Účtovná skupina 26- Prevodové finančné účty

Účtovná skupina 29- Opravné položky ku dlhodobému  finančnému majetku

Zúčtovacie vzťahy

Účtovná skupina 31- Pohľadávky

Účtovná skupina 32- Záväzky

Účtovná skupina 33- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

Účtovná skupina 34- Zúčtovanie daní a dotácii

Účtovná skupina 35- Pohľadávky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 36- Záväzky voči spoločníkom a členom združenia

Účtovná skupina 37- Iné pohľadávky a záväzky

Účtovná skupina 38- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účtovná skupina 39- Opravné položky k zúčtovacím vzťahom

Kapitálové účty

Účtovná skupina 41- Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

Účtovná skupina 42- Fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia

Účtovná skupina 43- Výsledok hospodárenia

Účtovná skupina 45- Rezervy

Účtovná skupina 46-  Bankové úvery

Účtovná skupina 47-  Dlhodobé Záväzky

Účtovná skupina 49- Opravné položky ku kapitálovým účtom

Náklady

Účtovná skupina 50- Spotrebované nákupy

Účtovná skupina 51- Služby 

Účtovná skupina 52- Osobné náklady

Účtovná skupina 53- Dane a poplatky

Účtovná skupina 54- Iné náklady z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 55- Odpisy dlhodobého majetok

Účtovná skupina 56- Finančné náklady

Účtovná skupina 58- Náklady na transfery s náklady z odvodov príjmov

Účtovné skupina 59- Dane z príjmov  

Výnosy

Účtovná skupina 60- Tržby za vlastné výkony

 Účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná skupina 62- Aktivácia

Účtovná skupina 63- Daňové a colné poplatky a výnos z poplatkov

Účtovná skupina 64- Iné výnosy z hospodárskej činnosti

Účtovná skupina 65- Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti 

Účtovná skupina 66- Finančné výnosy

 Účtovná skupina 69- Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach

Medzi účty účtovnej skupiny 33- Zúčtovanie so zamestnancami a s orgánmi zdravotného a sociálneho  poistenia patria:

Účet číslo 331- Zamestnanci

Účet číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom

Účet číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom

Účet číslo 336- Zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia a sociálneho poistenia

Účtovné prípady venované k účtu číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom

Účet číslo 333 je účet určený na účtovanie iných záväzkov ako mzdových záväzkov voči zamestnancov.

Poznámka

Takýmto spôsobom sa účtuje, ak výška poskytnutých preddavkov je nižšia ako výška cestovných výdavkov

 1. Poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu v hotovosti
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom a účet číslo 211- Pokladnica.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet, ktorý má prírastky na strane Má Dať, začiatočné stavy na strane Má Dať a úbytky na strane  DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účet číslo 211 je aktívny účet

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 335/211.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil alebo vznikol aktívny , pohľadávkový účet Pohľadávky voči zamestnancom ( vznik alebo zvýšenie povinnosti nášho zamestnanca voči nášmu podniku na úkor poskytnutia preddavku), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte.

 • Účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 512- Cestovné a účet číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 512 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účet číslo 333 je pasívny, záväzkový účet, ktorý má začiatočný stav na strane DAL, prírastky na strane DAL, úbytky na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 512/333.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Cestovné ( zvýšenie nákladov v súvislosti s obstaraním cesty zamestnanca), ktorý súvisel so zvýšením alebo vznikom pasívneho, záväzkového účtu Ostatné záväzky voči zamestnancom na strane DAL ( vznik alebo zvýšenie povinnosti nášho podniku zaplatiť voči našim zamestnancom  

 • Zúčtovanie poskytnutého preddavku
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom  prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom a účet číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 333 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 333/335.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil alebo zanikol pasívny, záväzkový účet Ostatné záväzky voči zamestnancom ( zánik alebo zníženie povinnosti nášho podniku zaplatiť cestovné voči nášmu zamestnancom), ktorý súvisel so zánikom alebo znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky voči zamestnancom na strane DAL ( zánik alebo zníženie povinnosti nášho zamestnanca voči nášmu povinnosti

Poznámka

Na jednej strane nášmu podniku zanikla povinnosť voči zamestnancovi, na druhej strane nášmu podniku zaniklo právo voči zamestnancovi.  

 • Doplatok zamestnancovi v hotovosti, ak bol preddavok nižší
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom a účet číslo 211- Pokladnica.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 333 je pasívny, záväzkový účet a účet číslo 211 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 333/211.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať bol znížený pasívny, záväzkový účet Ostatné záväzky voči zamestnancom, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Pokladnica na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov v pokladnici)

Poznámka

Takýmto spôsobom sa účtuje ak poskytnuté preddavky sú vyššie ako výška cestovných nákladov

 • Účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 512- Cestovné a účet číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom

 • Aké typy účtov sú to

Účet číslo 512 je nákladový účet, účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 512/335.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet Cestovné ( zvýšenie nákladov súvisiacich so zaplatením cestovnej cesty zamestnanca), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky voči zamestnancom na strane DAL ( zánik povinnosti nášho zamestnanca zaplatiť voči nášmu podniku).

Príspevok na rekreáciu zo sociálneho fondu

 • Suma príspevku
 • Aké účty vystupujú účty v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 472- Záväzky zo sociálneho fondu a účet číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 472 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 333 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 472/333.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil alebo zanikol pasívny, záväzkový účet Záväzky zo sociálneho fondu, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Ostatné záväzky voči zamestnancom na strane DAL  ( zvýšenie povinnosti nášho podniku zaplatiť voči zamestnancom.

 • Daň z príjmov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom a účet číslo 342- Ostatné priame dane.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 333 je pasívny, záväzkový účet.

Účet  číslo 342 je účet s premenlivým zostatkom ( v tomto účtovnom prípade je účet číslo 342 vnímaný ako pasívny, záväzkový, lebo má prírastky na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 333/342.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Ostatné záväzky voči zamestnancom ( zníženie povinnosti nášho podniku zaplatiť voči našim zamestnancom), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho , záväzkového účtu Ostatné priame dane na strane DAL  ( zvýšenie povinnosti nášho podniku voči daňovému úradu

 • Poistné za zamestnanca
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom a účet číslo 336- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účty číslo 333, 336 sú  pasívne, záväzkové účty.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 333/336.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Ostatné záväzky voči zamestnancovi ( zníženie povinnosti nášho podniku zaplatiť voči našim zamestnancom), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku zaplatiť voči sociálnej a zdravotnej poisťovni).

 • Vyplatenie  záväzku voči  zamestnancovi  v hotovosti
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom a účet číslo 211- Pokladnica.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 333 je pasívny, záväzkový účet a účet číslo 211 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 333/211.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Ostatné záväzky voči zamestnancom ( zníženie povinnosti nášho podniku zaplatiť voči našim zamestnancom), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Pokladnica na strane DAL (úbytok peňažných prostriedkov v pokladnici).

 1. Prijaté platby od zamestnancov za stravovacie poukážky, ak ich uhrádzajú vopred pred ich použitím
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 211- Pokladnica a účet číslo 333- Ostatné záväzky voči zamestnancom.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 211 je aktívny účet, účet číslo 333 je pasívny záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 211/333.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Pokladnica ( prírastok peňažných prostriedkov v pokladnici ), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Ostatné záväzky voči zamestnancom na strane DAL ( zvýšenie povinnosti nášho podniku zaplatiť voči našim zamestnancom.  

Účtovné prípady venované k účtu číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom

 1. Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých zamestnancovi na drobný nákup materiálu, služieb a iných nákladov…. na základe interného účtovného dokladu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom a účtovná trieda číslo 5- Náklady

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet, účtovná trieda 5 je účtovná trieda nákladových účtov

 • Aké sú možnosti predkontácii?

501/335,502/335, 511/335, 512/335,513/335,541/335,542/335

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má  Dať boli zvýšené náklady nášho podniku, na strane DAL nášmu podniku sa znížil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky voči zamestnancom ( zníženie povinnosti nášho zamestnanca zaplatiť voči nášmu podniku).

 1. Nárok na náhradu manka a škody od zamestnanca
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účet číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom a účet číslo 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 648 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 335/648.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku vznikol alebo sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky voči zamestnancom ( vznik alebo zvýšenie povinnosti nášho zamestnanca zaplatiť voči nášmu podniku), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti na strane DAL.

Nákup pohonných látok zamestnancovi platený platobnou kartou

 1. Nákup pohonných látok platený platobnou kartou na základe dokladov z registračnej pokladnice
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom a účet číslo 261- Peniaze na ceste.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet a účet číslo 261 je prevodový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 335/261.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky voči zamestnancom ( vznik povinnosti nášho zamestnanca voči nášmu podniku), ktorý súvisel so vznikom prevodového účtu Peniaze na ceste na strane DAL.  

 1.   Úhrada nákupu platobnou kartou z bankového účtu
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 261- Peniaze na ceste a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 261 je prevodový účet, účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 261/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku zanikol prevodový účet Peniaze na ceste, ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte).  

 1. Spotreba pohonných látok vyúčtovaná zamestnancom

Poznámka

Spotrebu pohonných látok účtovná jednotka by mala považovať ako spotrebu materiálu (účet číslo 501)

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 501- Spotreba materiálu a účet číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 501 je nákladový účet, účet číslo 335 je aktívny pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 501/335.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Spotreba materiálu ( úbytok pohonných látok na sklade podniku), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky voči zamestnancom na strane DAL ( zníženie povinnosti nášho zamestnanca zaplatiť voči nášmu podniku).    

Pohľadávka voči zamestnancom za vydané stravné lístky

 1. Stravovanie je zabezpečené vo vlastnom stravovacom zariadení

Poznámka

Fakt, že náš podnik má vlastné stravovacie zariadenie prináša nášmu podniku výnos. Účtovná jednotka má považovať vlastné stravovacie zariadenie za vlastnú službu  

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom a účet číslo 602- Tržby za vlastné služby.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 602 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 335/602.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky voči zamestnancom ( zvýšenie povinnosti nášho zamestnanca   zaplatiť voči nášmu podniku z dôvodu stravovania vo vlastnom podniku ), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Tržby za vlastné služby na strane DAL. 

 1. Stravovanie je zabezpečené v cudzom stravovacom zariadení

Poznámka

Fakt, že náš  podnik má cudzie stravovacie zariadenie prináša  nášmu podniku úbytok cenín.

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom a účet číslo 213- Ceniny.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet, účet číslo 213 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia ?

Predkontácia je 335/213.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky voči zamestnancom ( zvýšenie povinnosti nášho zamestnanca zaplatiť voči nášmu podniku z dôvodu stravovania v cudzom stravovacom zariadení), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Ceniny na strane DAL ( úbytok stravných lístkov v našom podniku).

 1. Inkaso pohľadávky v hotovosti
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 211- Pokladnica a účet číslo 335- Pohľadávka voči zamestnancom

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 211 je aktívny účet, účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 211/335.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil aktívny účet Pokladnica ( prírastok peňažných prostriedkov v pokladnici), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky voči zamestnancom ( zníženie alebo zánik povinnosti nášho podniku zaplatiť voči nášmu podniku).

 1. Inkaso pohľadávky zrážkou zo mzdy
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 331- Zamestnanci a účet číslo 335- Pohľadávky voči zamestnancom.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 331 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 335 je aktívny, pohľadávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 331/335.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Zamestnanci ( zníženie mzdovej povinnosti nášho podniku voči našim zamestnancom), ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky voči zamestnancom na strane DAL ( zníženie povinnosti nášho zamestnancovi zaplatiť voči nášmu podniku).

Účtovné prípady venované k účtu číslo 336- Zúčtovanie  s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

 • Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 331- Zamestnanci a účet číslo 336- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia.

Poznámka

Predkontáciou  331/ 336 sa účtuje zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je hradené zamestnancom 13,4% z hrubej mzdy.  

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 331 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 336 je pasívny, záväzkový účet ( účet s premenlivým zostatkom.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 331/336.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Zamestnanci ( zníženie mzdovej povinnosti nášho podniku voči zamestnancom), ktorý súvisel so zvýšením pasívneho účtu Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia ( zvýšenie povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni).  

 • Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenie hradené zamestnávateľmi
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 524- Zákonné sociálne a zdravotné poistenie a účet číslo 336- Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia.

Predkontáciou 524/336 sa účtuje zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je hradené zamestnávateľom 35,2% z hrubej mzdy.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 524 je nákladový účet, účet číslo 336 je pasívny, záväzkový účet ( účet s premenlivým zostatkom).

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 524/336.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Zákonné sociálne a zdravotné poistenie, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho záväzkového účtu Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia ( zvýšenie povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni)   

 • Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradených zamestnancami+ zamestnávateľmi  z bankového účtu

Poznámka

Je jedno, čí to hradí sám  zamestnanec za seba alebo zamestnávateľ za zamestnanca , predkontácia bude tá istá, číže 336/221.

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 336- Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 336 je pasívny, záväzkový účet ( účet s premenlivým zostatkom) a účet číslo 221 je aktívny účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 336/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa znížil pasívny, záväzkový účet Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia ( zníženie povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovní), ktorý súvisel so znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte.

 • Pokuty, penále za neplnenie povinnosti podľa zákonných predpisov sociálneho a zdravotného poistenia
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 379- Iné záväzky a účet číslo 545- Ostatné penále, pokuty a úroky z omeškania.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 379 je pasívny, záväzkový účet, účet číslo 545 je nákladový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 545/379.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať nášmu podniku sa zvýšil nákladový účet Ostatné penále, pokuty a úroky z omeškania, ktorý súvisel so zvýšením pasívneho, záväzkového účtu Iné záväzky ( vznik povinnosti nášho podniku voči sociálnej a zdravotnej poisťovni z dôvodu pokuty a penálov. 

Na základe kontroly sociálnej a zdravotnej poisťovne za bežné obdobie

 • Preplatok za zamestnávateľa
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 524- Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 524 je nákladový účet, účet číslo 336 je pasívny, záväzkový účet ( účet s premenlivým zostatkom).

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 336/524.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať bol znížený pasívny, záväzkový účet Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, na strane DAL bol znížený nákladový účet Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Poznámka

Zamestnávateľ zaplatil sociálnej a zdravotnej poisťovni za zamestnanca  viac ako mal.  

 • Nedoplatok za zamestnávateľa
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 524- Zákonné sociálne a zdravotné poistenie a účet číslo 336- Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 524 je nákladový účet a účet číslo 336 je pasívny, záväzkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 524/336.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať bol zvýšený nákladový účet Zákonné zdravotné a sociálne poistenie, na strane DAL bol zvýšený pasívny, záväzkový účet Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

Poznámka

V tomto účtovnom prípade vznikla opačná situácia ako v predchádzajúcom účtovnom prípade.

Zamestnávateľ zaplatil sociálnej a zdravotnej poisťovni za zamestnanca menej ako mal, musí ešte zaplatil, preto má ešte záväzok voči sociálnej a zdravotnej poisťovni 

 Na základe kontroly sociálnej a zdravotnej poisťovne za predchádzajúce obdobie

 • Preplatok za zamestnávateľa

Poznámka

Za predchádzajúce obdobie pri preplatku za zamestnávateľa vzniká výnosový účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (účet číslo 648)

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 336- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia a účet číslo 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 336 je pasívny, záväzkový účet ( účet s premenlivým zostatkom), účet číslo 648 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 336/648.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať bol znížený pasívny, záväzkový účet Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti na strane DAL. 

pokračovanie účtovnej triedy 4

17.05.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

blog č. 3

12.05.2021

Blog o zvieracej terapii deťom a dospelým so zdravotným znevýhodnením V nasledujúcom blogu sa budem venovať problematike zvieracej terapie detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením. Inšpiráciou na písanie o tento blog o tejto téme mi bola Slovenská [...]

účtovná skupina 41, 42

11.05.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

Zuzana Čaputová

Čaputová: LGBTI ľudia sú aj v roku 2021 terčom nadávok, šikany či fyzických útokov

17.05.2021 17:22

Prezidentka na to upozornila pri príležitosti dňa boja proti homofóbii a transfóbii. Vyzvala ľudí, aby nedali vo svojom živote priestor žiadnym prejavom násilia, diskriminácie a nevraživosti.

Hamšíkovci, marek Hamšík, Rudlová

Projekt Hamšíkovcov zmeniť dedinské ihrisko na moderný štadión vyvoláva rozruch

17.05.2021 16:56

Známy futbalista v Rudlovej buduje tréningové centrum pre mládež, no obyvatelia tejto banskobystrickej časti sú znepokojení.

dušan borža borženský

Zomrel Dušan Borženský, v minulosti označovaný za bossa košického podsvetia

17.05.2021 16:18

Štyridsaťdeväťročný Borženský trpel na onkologické ochorenie. Za mrežami strávil 21 rokov.

katalansko

Separatistické strany v Katalánsku sa dohodli na vytvorení vlády

17.05.2021 15:34

Ak katalánsky parlament nezvolí nového lídra tohto autonómneho regiónu do 26. mája, budú vyhlásené nové voľby.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 54
Celková čítanosť: 35969x
Priemerná čítanosť článkov: 666x

Autor blogu

Kategórie