Založ si blog

účtovná skupina 12

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria:

Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok

Účtovná trieda 1- Zásoby

Účtovná trieda 2- Finančné účty

Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy

Účtovná trieda 4- Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

Účtovná trieda 5- Náklady

Účtovná trieda 6- Výnosy

Účtovná trieda 7- Podsúvahové a uzávierkové účty

Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné účtovníctvo

Medzi účtovné skupiny podvojného účtovníctva patria:

Dlhodobý majetok

Účtovná skupina 01– Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná skupina 02- Dlhodobý hmotný majetok ( odpisovaný)

Účtovná skupina 03- Dlhodobý hmotný majetok ( neodpisovaný )

Účtovná skupina 04- Obstaranie dlhodobého majetku

Účtovná skupina  05- Preddavky na dlhodobý majetok

Účtovná skupina 06- Dlhodobý finančný majetok

Účtovná skupina 07- oprávky k dlhodobého nehmotnému majetku

Účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná skupina 09- opravné položky k dlhodobému majetku

Zásoby

Účtovná skupina 11- Materiál

Účtovná skupina 12- zásoby vlastnej výroby

Účtovná skupina 13- Tovar

Účtovná skupina 19- opravné položky k zásobám

Finančné účty

Účtovná skupina 21- Pokladnica

Účtovná skupina 22- Bankové účty

Účtovná skupina 23- Krátkodobé bankové úvery

Účtovná skupina 24- Krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná skupina 25- Krátkodobý finančný majetok

Účtovná skupina 26- Prevodové finančné účty

Účtovná skupina 29- opravné položky k finančným účtom

Zúčtovacie vzťahy

Účtovná skupina 31- Pohľadávky

Účtovná skupina 32- Záväzky

Účtovná skupina 33- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

Účtovná skupina 34- zúčtovanie daní a poplatkov

Účtovná skupina 35- Pohľadávky voči spoločníkom a členom

Účtovná skupina 36- Záväzky voči spoločníkom a členom

Účtovná skupina 37- Iné pohľadávky a záväzky

Účtovná skupina 38- časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účtovná skupina 39- opravné položky k zúčtovacím vzťahom

Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

Účtovná skupina 41- Základné imanie

Účtovná skupina  42- Fondy tvorené zo zisku

Účtovná skupina 43- Výsledok hospodárenia

Účtovná skupina 45- Rezervy

Účtovná skupina 46- úvery

Účtovná skupina 47- dlhodobé záväzky

Účtovná skupina 49- opravné položky ku kapitálovým účtom a dlhodobý záväzkom

Náklady

Účtovná skupina 50- Spotrebované nákupy

Účtovná skupina 51- Služby

Účtovná skupina 52- Osobné náklady

Účtovná skupina 53-Dane a poplatky

Účtovná skupina 54- iné náklady na hospodársku činnosť

Účtovná skupina 55- odpisy dlhodobého majetku

Účtovná skupina 56- Finančné náklady

Výnosy

Účtovná skupina 60- Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  

Účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná skupina 62- Aktivácia

Účtovná skupina 64- iné výnosy na hospodársku činnosť

Účtovaná skupina 66- Finančné náklady

                                                                            Účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby

  Medzi účty účtovnej skupiny 12 patria:

Účet číslo 121- Nedokončená výroba

Účet číslo 122- Polotovary

Účet číslo 123- Výrobky

Účet číslo 124- Zvieratá

Účet číslo 121- Nedokončená výroba idú o ozhotovené výrobky, ktoré prešli 1 alebo viacerými výrobnými stupňami, ale nie sú ani materiálom, ani dokončenými výrobkami.

Účet číslo 122- Polotovary podobné ako pri nedokončenej výrobe neprešli všetkými výrobnými procesmi, a preto ich skompletizovať do hotových výrobkov. Na rozdiel od nedokončenej výroby dajú sa predávať individuálne a príkladom polotovarov môžu byť pneumatiky.

Účet číslo 123- Výrobky ide o dokončenú výrobu, ktorá prešla všetkými výrobnými stupňami, procesmi a sú určené na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky 

Účet číslo 124- Zvieratá- ide o mľadatá, ktoré sú mladšie ako 1 rok

Účtovné prípady k účtovnej skupine 12- Zásoby vlastnej výroby

 1. Zvýšenie stavu zásob vlastnej výroby
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby a účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

 • Aké typy účtov sú to?

Účtovná skupina 12 je skupina aktívnych účtov, ktorá má začiatočné stavy na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účtovná skupina 61 je skupina výnosových účtov, ktorá nemá začiatočné stavy, prírastky má na strane DAL, úbytky, korekcie, opravy na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať.  

 • Aké  sú predkontácie?

Predkontácie sú 121/611 alebo 122/612 alebo 123/613 alebo 124/614.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku vznikla alebo sa zvýšila aktívna skupina Zásoby vlastnej výroby, ktorá súvisela so zvýšením výnosovej účtovnej skupiny Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vlastnej výroby na strane DAL.

 • Zníženie stavu zásob vlastnej výroby    
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby a účtovná skupina 61- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

 • Aké typy účtov sú to?

Účtovná skupina 12 je skupina aktívnych účtov, účtovná skupina 61 je skupina výnosových účtov.

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 611/121 alebo 612/122 alebo 613/123 alebo 614/124.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa znížila alebo zanikla účtovná  skupina výnosových účtov Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, ktorý súvisel  so zánikom aktívnej účtovnej skupiny Zásoby vlastnej výroby na strane DAL.

 • Manká a škody pri zásobách vlastnej výroby
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 549- Manká a škody a účtovná skupina 12- Zásoby vlastnej výroby.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 549 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Má Dať, úbytky, korekcie, opravy na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účtovná skupina číslo 12 je účtovná skupina aktívnych účtov. 

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 549/121 alebo 549/122 alebo 549/123 alebo 549/124.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet Manká a škody, ktorý súvisel so zánikom alebo znížením aktívneho účtu Zásoby vlastnej výroby na strane DAL.                

 • Prebytok zásob vlastnej výroby zistený pri inventarizácii

Poznámka:

Prebytok zásob vlastnej výroby v podvojnom účtovníctve je vnímaný ako prírastok zásob vlastnej výroby.

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby  a účtovná skupina 61-  Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

 • Aké typy účtov sú to?

Účtovná skupina 12 je skupina aktívnych účtov, účtovná skupina 61 je skupina výnosových účtov.

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 121/611 alebo 122/612 alebo 123/613 alebo 124/614.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku vznikla účtovná skupina aktívnych účtov Zásoby vlastnej výroby, ktorá súvisela so zvýšením výnosového účtu Zmena stavu vnútroorganizačných zásob na strane DAL. 

 • Úhrada záväzkov z bankového účtu
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy a účet číslo 221- Bankové účty.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, ktorý má prírastky na strane Má Dať, začiatočné stavy na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účtovná trieda číslo 3 je pasívná aj aktívna účtovná trieda. Prírastky, začiatočné stavy, úbytky a konečné zostatky sa odvíjajú od danej konkrétnej situácie. Napr. účet číslo 336 môže byť aj aktívum aj pasívum.

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 331/221 alebo 336/221 alebo 321/221.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku vznikla alebo zanikla účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy, ktorá súvisela so zánikom alebo znížením aktívneho účtu Bankové účty na strane DAL ( t.j. bol úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte).

Poznámka

Účtovná jednotka sa rozhodla preradiť nedokončenú výrobu na výrobky ( nehnuteľnosť )

 • Dokončenie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
 •  úbytok nedokončenej výroby- zúčtovanie
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účet číslo 121- Nedokončená výroba a účet číslo 611- Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

 1. Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 121 je aktívny účet a účet číslo 611 je výnosový účet

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 611/121.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku zanikol alebo sa znížil výnosový účet Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, ktorý súvisel so zánikom alebo znížením aktívneho účtu Nedokončená výroba na strane DAL. 

 •  prírastok výrobkov- dokončená nehnuteľnosť
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 123- Výrobky a účet číslo 613- Zmena stavu výrobkov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 123 je aktívny účet a účet číslo 613 je výnosový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 123/613.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku vznikol alebo sa zvýšil aktívny účet Výrobky, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Zmena stavu výrobkov. 

 •    Vystavená faktúra odberateľovi za predaj nehnuteľnosti
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 318- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov a účet číslo 601- Tržby za vlastné výrobky.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 318 je aktívny, pohľadávkový účet, ktorý má začiatočné stavy na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účet číslo 601 je výnosový účet, ktorý nemá začiatočné stavy, prírastky má na strane DAL, úbytky na strane Má Dať, konečné zostatky na strane Má Dať. 

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 318/601.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade ?

Na strane Má Dať podniku vznikol alebo sa zvýšil aktívny, pohľadávkový účet Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Tržby za vlastné výrobky na strane DAL.

 • Inkaso pohľadávky z predaja nehnuteľnosti na bankový účet
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 221- Bankové účty a účet číslo 318- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 221 je aktívny účet, účet číslo 318 je aktívny, pohľadávkový účet

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 221/318.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil aktívny účet Bankové účty, ktorý súvisel so znížením aktívneho, pohľadávkového účtu Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov na strane DAL.

 • Uvedenie nehnuteľnosti do užívania

Poznámka

Nehnuteľnosť je vnímaná v podvojnom účtovníctve ako Dlhodobý hmotný majetok.

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 021- Stavby a účet číslo 042- Dlhodobý hmotný majetok.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 021 je aktívny účet, ktorý má začiatočný stav na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

 • Aká je predkontácia ?

Predkontácia je 021/042.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade ?

Na strane Má Dať podniku vznikol alebo sa zvýšil aktívny účet Stavby, ktorý súvisel so znížením alebo zánikom aktívneho, kalkulačného účtu Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na strane DAL.

 1. Úbytok predaných pozemkov v obstarávacej cene
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 133- Nehnuteľnosti na predaj a účet číslo 507- Predaná nehnuteľnosť

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 133 je aktívny účet, ktorý má začiatočný stav na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

Účet číslo 507 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Má Dať, úbytky na strane DAL a konečné zostatky na strane DAL.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 507/133.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet Predaná nehnuteľnosť, ktorý súvisel so zánikom  aktívneho účtu Nehnuteľnosť na predaj na strane DAL ( t.j. podnik predal nehnuteľnosť svojmu obchodnému partnerovi)

účet číslo 331- Zamestnanci

13.04.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

účtovná skupina 32

09.04.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

účet číslo 321

05.04.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

Dánsko / Mette Frederiksenová / Covid / Očkovanie / Vakcinácia /

Dánsko zvládlo skúšku masívneho očkovania, za deň dostalo vakcínu vyše 100-tisíc ľudí

13.04.2021 12:16

Dánske úrady takto chceli vyskúšať, či sú ich logistické a IT systémy pripravené na väčší nápor ľudí po dodaní vyššieho množstva vakcín proti covidu.

Ukrajina / Vojak / Armáda /

G7 vyzvala Rusko na zastavenie provokácií a deeskaláciu napätia na hraniciach s Ukrajinou

13.04.2021 11:47

Šéfovia diplomacií G7 zároveň uviedli, že naďalej podporujú nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

szalay

Samosprávy by prihlasovanie na očkovanie zvládli lepšie, mieni Szalay

13.04.2021 11:40

„Ľudia z fázy 1 už nebudú zahlcovať veľkokapacitné očkovacie centrá," uviedol lekár.

Koronavírus / Covid / Pacient /

Aj vo februári zomrelo výrazne viac ľudí, každý piaty nemal ani 65

13.04.2021 10:56, aktualizované: 11:07

Najvyšší rast úmrtí zaznamenali v Trnavskom kraji. Osem z desiatich zomretých malo 65 a viac rokov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 44
Celková čítanosť: 25603x
Priemerná čítanosť článkov: 582x

Autor blogu

Kategórie