Založ si blog

účtovná skupina 08

Odpis je peňažné vyjadrenie opotrebenia majetku za dané účtovné obdobie.

Druhy opotrebenia dlhodobého majetku patria:

 1. Fyzické opotrebenie- je to opotrebenie v dôsledku vlastného pričinenia alebo určitej škody
 2. Morálne opotrebenie- je to opotrebenie v dôsledku času, že daný dlhodobý majetok prestane byť po určitom čase moderný 

Oprávky sú množstvo naakumulovaných odpisov za dané účtovné obdobie

Účtovná jednotka môže odpisovať nasledujúci dlhodobý majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok ( účtovná skupina 01)

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný ( účtovná skupina 02

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný ( účtovná skupina 03) účtovná jednotka nemusí účtovať, tam patria účty číslo 031- Pozemky a účet číslo 032- Umelecké diela a zbierky

 V účtovníctve poznáme 7 účtovných skupín

Medzi odpisové skupiny patria:

Poradové číslo odpisovej skupiny                                                                             počet rokov odpisovania

0                                                                                                                                       2

 1. 4
 2. 6
 3. 8
 4. 12
 5. 20
 6. 40

Zákon o daní z príjmov presne vymedzuje do akej účtovnej skupiny daný DNM a DHM odpisovaný patrí

Rozdelenie DNM, DHM odpisovaného do odpisových skupín   

                          Odpisová skupina 0  :elektromobily, doba odpisovania 2 roky, možnosť rovnomerného odpisovania  

                         Odpisová skupina 1 : nástroje, počítače, spotrebná elektronika,  osobné automobily, autobusy, bicykle a vozíky pre invalidov, motorové vozidlá pre prepravu tovaru, doba odpisovania 4 roky, možnosť rovnomerného odpisovania  

                          Odpisová skupina 2: montované stavby z dreva a plastov, radiátory a kotly ústredného kúrenia, hodiny a hodinky, nožiarske výrobky a železiarsky tovar, nábytok, lekárske a stomatológické nástroje, čerpadlá a kompresory, doba odpisovania 6 rokov, možnosť zrýchleného odpisovania  

    Odpisová skupina 3: elektrické motory a generátory, pece a horáky, chladiace a vetracie zariadenia, lodné motory a ostatné motory, elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia, doba odpísovania 8 rokov, možnosť zrýchleného odpisovania

   Odpisová skupina 4: montované stavby z betónu, lode,  športové a rekreačné  člny, drobné stavby, diaľkové telekomunikačné siete a zariadenia, doba odpisovania 12 rokov, možnosť rovnomerného odpisovania 

    Odpisová skupina 5: budovy pre obchod a služby, obchodné centrá, priemyselné budovy a nebytové poľnohospodárske budovy, doba odpisovania 20 rokov, možnosť rovnomerného odpisovania

    Odpisová skupina 6: bytové budovy, hotely, administratívne budovy, budovy pre kultúru, verejnú zábavu a zdravotníctvo, doba odpísovania 40 rokov, možnosť rovnomerného odpisovania                               

Medzi metódy odpisovania patria

 1. Rovnomerné odpisovanie

 Pre rovnomerné odpisovanie sa účtovná jednotka môže rozhodnúť v každej odpisovej skupine.

Vzorec pre výpočet odpisu pri rovnomernom odpisovaní

Mesačný odpis= obstarávacia cena / počet rokov odpisovania v závislosti od zaradenia dlhodobého majetku do odpisovej skupiny  /12 

B)Zrýchlené odpisovanie

Pre zrýchlené odpisovanie sa účtovná jednotka môže rozhodnúť v 2. a 3. odpisovej skupine

Vzorec pre výpočet odpisu pri zrýchlenom odpisovaní

 1. rok- je podobný ako pri rovnomernom odpisovaní

Mesačný odpis= obstarávacia cena/ počet rokov odpisovania v závislosti od zaradenia dlhodobého majetku do odpisovej skupiny/ 12

Ďalšie majú špeciálny vzorec

Mesačný  odpis= 2 ZC/ počet rokov odpisovania +1 – počet už odpísaných rokov/12 

Štruktúra účtovnej skupiny 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Číslo účtu                                                                                             Názov účtu

081                                                                                                          oprávky k stavbám

082                                                                                                                      oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí

083                                                                                                          oprávky k dopravným prostriedkom

085                                                                                                          oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086                                                                                                          oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

088                                                                                                          oprávky  drobnému dlhodobému hmotnému majetku

089                                                                                                          oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Účtovné prípady venované účtovnej skupine 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

 1. Účtovne odpisy dlhodobého hmotného majetku podľa odpisového plánu, napr. podľa vnútorného predpisu, doba odpisovania 5 rokov.
 2. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 551- odpisy dlhodobého majetku a účtovná skupina číslo 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov sú to ?

Účet číslo 551 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Má Dať, úbytky, korekcie, opravy na strane Dal a konečné zostatky na strane Dal.

Účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, opravkových účtov, ktorá má začiatočné stavy na strane Dal, prírastky na strane Dal, úbytky na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať. 

 • Aké sú predkontácie ?

Predkontácie sú 551/081 alebo 551/082 alebo 551/083 alebo 551/086 alebo 551/088 alebo 551/089.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

 Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet odpisy dlhodobého majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvyšením  oprávok k dlhodobému hmotnému majetku na strane Dal

 • Účtovné odpisy drobného dlhodobého hmotného majetku podľa odpisového plánu, napr. podľa vnútorného predpisu, doba odpisovania 5 rokov. 
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 551- odpisy k dlhodobému majetku a účet číslo 088- oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 551 je nákladový účet a účet číslo 088 je oprávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 551 /088.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade ?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet odpisy k dlhodobému majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením oprávkového účtu oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku na strane Dal.

 • Vyradenie plne odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, obstarávacia cena= oprávkám.
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupuje účtovná skupina 02- dlhodobý hmotný majetok a účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov sú to ?

Účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, oprávkových účtov.

Účtovná skupina 02 je skupina aktivných účtov, ktorá má začiatočne stavy na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečné zostatky na strane Dal.

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 081/021 alebo 082/022 alebo 083/023 alebo 086/026 alebo 088/028 alebo 089/029.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať sa podniku znížil alebo zanikol pasívny , oprávkovej  účtovnej skupiny Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, ktorý súvisel so znížením alebo zánikom aktívnej účtovnej skupiny  Dlhodobý hmotný majetok.   

 • Vyradenie plne odpisovaného drobného dlhodobého hmotného majetku, obstarávacia cena= oprávkám.
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 028- drobný dlhodobý hmotný majetok a účet číslo 088- oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov?

Účet číslo 028 je aktívny účet a účet číslo 088 je pasívny, oprávkový účet.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 088/028.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku zanikol alebo znížil oprávkový účet oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku, ktorý súvisel so zánikom aktívneho účtu drobný dlhodobý hmotný majetok.

 • Zaúčtovanie zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku vyradeného z dôvodu
 • Fyzickej likvidácie

Fyzickú likvidáciu účtovná jednotka vníma ako odpis dlhodobého majetku.  

 1. Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade ?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 551- odpisy dlhodobého majetku a účtovná skupina číslo 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov?

Účet číslo 551je nákladový účet a účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, oprávkových účtov.

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 551/081 alebo 551/082 alebo 551/083 alebo 551/086 alebo 551/088 alebo 551/089.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet odpisy dlhodobého majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením pasívnej, oprávkovej účtovnej skupiny oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 •  Predaja

A )     Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 541- zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov sú to ?

Účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, oprávkových účtov

Účet číslo 541 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Má Dať, úbytky, korekcie, opravy na strane Dal a konečné zostatky na strane Dal.

 • Aké sú predkontácie?

Predkontácie sú 541/081 alebo 541/082 alebo 541/083 alebo 541/086 alebo 541/088 alebo 541/089.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením pasívneho, oprávkového účtu oprávky k dlhodobému hmotnému majetku 

 •  Zavinenej a nezavinenej  škody
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 549- Manká a škody a účtovná skupina číslo 08- oprávky k dlhodobému majetku ( v prípade zavinenej škody), v prípade nezavinenej škody vystupuje účtovná skupina 08- oprávky k dlhodobého hmotnému majetku a účet číslo 548- ostatné náklady na hospodársku činnosť.

 • Aké typy účtov sú to?

Účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, oprávkových účtov

Účty číslo 548, 549 je nákladový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Má Dať, úbytky, korekcie na strane Dal a konečné zostatky na strane Dal.

 • Aké sú predkontácie ?

V prípade zavinenej škody : 549/081 alebo 549/082 alebo 549/083 alebo 549/086 alebo 549/088 alebo 549/089.

V prípade nezavinenej škody: 548/081 alebo 548/082 alebo 548/083 alebo 548/086 alebo 548/088 alebo 548/089.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa zvýšil nákladový účet Manká a Škody ( v prípade zavinenej škody ) alebo ostatné náklady na hospodársku činnosť ( v prípade nezavinenej škody, ktorý súvisel so vznikom alebo zvýšením pasívneho, oprávkového účtu oprávky k dlhodobému hmotnému majetku na strane Dal. 

 • Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej dôsledku novej stavby ( likvidácia stavby pre účely novej stavby.)
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 042- obstaranie dlhodobého hmotného majetku a účtovná skupina číslo 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

 • Aké typy účtov sú to?  

Účtovná skupina 08 je skupina pasívnych, oprávkových účtov.

Účet číslo 042 je aktívny, kalkulačný účet, ktorý začiatočný stav má na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečné zostatky na strane Dal.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 08x/042.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku sa znížila alebo zanikla skupina pasívnych, oprávkových účtov Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, ktorý súvisel so zánikom aktívneho, kalkulačného účtu Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na strane Dal

 • Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov.
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade?

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 384- Výnosy budúcich období a účet číslo 694- výnosy samosprávy z kapitálových transferov.

 • Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 384 je pasívny účet, ktorý má začiatočný stav na strane Dal, prírastky na strane Dal, úbytky na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať.

Účet číslo 694 je výnosový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Dal, úbytky, korekcie, opravy na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať.

 • Aká je predkontácia?

Predkontácia je 384/694.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade ?

Na strane Má Dať podniku sa znížil alebo zanikol pasívny účet Výnosy budúcich období, ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy samosprávy z kapitálových transferov 

 •  Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov
 • Aké účty vystupujú v tomto účtovnom prípade? 

V tomto účtovnom prípade vystupujú účty číslo 355- Pohľadávky voči spoločníkom a členom a účet číslo 692- Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce.

 •  Aké typy účtov sú to?

Účet číslo 355 je aktívny, pohľadávkový účet, ktorý začiatočný stav má na strane Má Dať, prírastky na strane Má Dať, úbytky na strane Dal a konečné zostatky na strane Dal.

Účet číslo 692 je výnosový účet, ktorý začiatočný stav nemá, prírastky má na strane Dal, úbytky, korekcie, opravy na strane Má Dať a konečné zostatky na strane Má Dať  

 • Aká je predkontácia ?

Predkontácia je 355/692.

 • Čo sa stalo v tomto účtovnom prípade?

Na strane Má Dať podniku vznikol alebo sa zvýšil aktívny účet Pohľadávky voči spoločníkom a členom t.j. (  vzniklo povinnosť, aby spoločníci podniku zaplatili), ktorý súvisel so zvýšením výnosového účtu Výnosy z kapitálových z rozpočtu obce.  

účtovná skupina 32

09.04.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

účet číslo 321

05.04.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

účtovná skupina 31

31.03.2021

Medzi účtovné triedy podvojného účtovníctva patria: Účtovná trieda 0- Dlhodobý majetok Účtovná trieda 1- Zásoby Účtovná trieda 2- Finančné účty Účtovná trieda 3- Zúčtovacie vzťahy Účtovná trieda 4- Kapitálové účty Účtovná trieda 5- Náklady Účtovná trieda 6- Výnosy Účtovná trieda 7- Podsúvahové účty Účtovná trieda 8-9- Vnútroorganizačné [...]

Ukrajina / Vojak / Armáda /

G7 vyzvala Rusko na zastavenie provokácií a deeskaláciu napätia na hraniciach s Ukrajinou

13.04.2021 11:47

Šéfovia diplomacií G7 zároveň uviedli, že naďalej podporujú nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

szalay

Samosprávy by prihlasovanie na očkovanie zvládli lepšie, mieni Szalay

13.04.2021 11:40

„Ľudia z fázy 1 už nebudú zahlcovať veľkokapacitné očkovacie centrá," uviedol lekár.

Koronavírus / Covid / Pacient /

Aj vo februári zomrelo výrazne viac ľudí, každý piaty nemal ani 65

13.04.2021 10:56, aktualizované: 11:07

Najvyšší rast úmrtí zaznamenali v Trnavskom kraji. Osem z desiatich zomretých malo 65 a viac rokov.

DRUCKER

Podľa Druckera sa Matovič dopustil sabotáže, na ministra podal podnet

13.04.2021 10:36

Drucker podal podnet na Generálnu prokuratúru v súvislosti s konaním Matoviča pri jeho návštevách Ruskej federácie a Maďarska.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 25586x
Priemerná čítanosť článkov: 595x

Autor blogu

Kategórie